შრომების სია

სამეცნიერო შრომები (მონოგრაფიები, წიგნები, სახელმძღვანელოები, სტატიები, სამეცნიერო მოხსენებები)

Scholarly works (monographs, books, guidebooks, articles, scientific papers)

 

მონოგრაფიები, წიგნები

Monographs and books

 

1. „ბუნთურქები“, თურქები და ყივჩაყები უძველეს ქართულ წყაროებში, თბ., 2020. 

„BunTurks”, the Turks, and the Kipchaks in old Georgian Sources, Tbilisi, 2020.

https://www.academia.edu/42602486/_Bun_Turks_the_Turks_and_the_Kipchaks_in_Old_Georgian_Sources_%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C_%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A_%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98 

 

2. ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები, თბ., 2019. გამომცემლობა „უნივერსალი“.

Contemporary Challenges of Kartvelology, Tbilisi, 2019. Printing House “Universal”.http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315617   

 

3. გამარჯვება "გლოვის ღელეში" /ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" ტექსტი და ქვეტექსტები/, თბ., 2013. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 

Victory in the Vale of Tears /Text and Implications of the Hermit by Ilia Chavchavadze/, Tbilisi, 2013. Printing House “Universal”.   http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315592   

 

4. ქართველოლოგიის ორგვარი დაგეგმვა 1917-1935 წლებში, თბილისი, 2011. თანაავტორი ი.ვაშაკიძე. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 

Two Types of Planning of Kartvelology in 1917-1935 /Comparative Analysis of Positions of Ivane Javakhishvili and Nicholas Marr/, Tbilisi, 2011. Co-author: I. Vashakidze, Printing House “Universal”. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315604  

 

5. "ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობის ენის შესახებ" და საქართველო", ქუთაისი, 2010. თანაავტორები: ე. დადიანი, რ. შეროზია. 

"European Charter for Regional or Minority Languages" and Georgia", Kutaisi, 2010. Co-authors: E.Dadiani, R. Sherozia.http://www.scribd.com/doc/35702700/Tariel-Putkaradze-Eka-Dadiani-Revaz-Seroozia-2010; http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315589 

 

6. "ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ" და საქართველოში ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმვის საკითხი, თბ., 2009. გამომცემლობა "უნივერსალი". 

"European Charter for Regional or Minority Languages" and an Issue of Plannig Linguistic Policy in Georgia, Tbilisi, 2009. Printing House “Universal”. http://www.scribd.com/doc/12621676/T-Putkaradze-European-Charter-for-Regional-or-Minority-Languages-and-An-Issue-of-Plannig-Linguistic-Policy-in-Georgia.

 

7. არსებითი კითხვები საქართველოსთვის თბ., 2005. 

Essential Questions for Georgia, Tbilisi, 2005 http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315581 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315581/1/Arsebiti_kitxvebi_Saqartvelostvis.pdf

 

8. ქართველთა დედაენა და დიალექტები, ქუთაისი, 2008. გამომცემლობა "ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი „ლამპარი". 

The National Language and the Dialects of Kartvels (Georgians), Kutaisi, 2008.   Printing House "Lampari" http://www.scribd.com/doc/8727375/T-Putkaradze-Kartvelta-Dedaena-Da-Dialeqtebi-2008; http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315609  

 

9. იმერხევის მეტყველი მიწა-წყალი (ქართულ და თურქულ ენებზე); ქუთაისი, 2007.  

İMERHEVİ’NİN   KONUŞAN   TOPRAĞI (Satave, Agara, Bzata, Şoltishevi,İveti,İmphrevli, Koklieti, Manatba, Hohlevi, Maçhateti...), Kutaisi, 2007 Imerkhevi Speaking Land, Kutaisi, 2007

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/313663 

 

10. სათავე და პერსპექტივა ქართული სამწიგნობრო ენისა, თბ., 2006. გამომცემლობა „უნივერსალი“.

The Origin of the Georgian Literary Language and its Prospects, Tbilisi, 2006, Printing House “Universal”. http://www.scribd.com/doc/11390384/The-Origin-of-the-Georgian-Literary-Language-and-its-Prospects;

 http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315616

 

11. მესხეთიდან დეპორტირებულთა თვითაღქმა, 2005. გამომცემლობა `’’არტანუჯი".  

The Identity of Repatriates from Meskheti,  2005. Printing House "Artanuji"

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/11887 

http://www.scribd.com/doc/2158698/The-Identity-of-Repatriates-of-Meskheti; 

 

12. ეთნოლინგვისტური ტერმინები და ევროპული ქარტია უმცირესობათა ენების შესახებ, 2005. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

Ethnolinguistic Terms and European Charter for Regional or Minority Languages, 2005. Printing House „Kutaisi State University”.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/4954/4/EtnoLingvisturiTerminebiDaEvropuliQartiaUmciresobataenebisShesaxeb.pdf

 

13. ქართველები (ისტორიული საცხოვრისი, სამწიგნობრო ენა, დიალექტები), 2005. გამომცემლობა “ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ინგლ. 395-492 გვ.; თურქ. 331-394 გვ. 

The Georgians The Kartvels (Historical Home, Mother Tongue Dialects); 2005. Printing House „Kutaisi State University”, English version pg. 395-492. Turkish version pg. 331-394.

http://www.scribd.com/doc/2158690/The-Georgians-the-Kartvels http://www.scribd.com/doc/2158759/Kartveller-Gurculer http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315602

 

14. "ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ", გვ. 1-131 (I თავი - ლილი ხევსურიანი, II-V თავები _ ტარიელ ფუტკარაძე, საგალობელი - იოსებ კუჭუხიძე, თარგმანები - ზურაბ კიკნაძე, მხატვარი - ილია ჭრელაშვილი), ქუთაისი, გვ. 1-131, Kutaisi, 2000. 

“Kebai da Didebai Kartulisa Enisai” (The praise and the fame of Georgian Language): I Chapter – Lili Khevsuriani, II-V Chapters- Tariel Putkaradze, Ecclesiastical canticles - Ioseb Kuchukhidze, Translations – Zurab Kiknadze, painter – Illia Chrelashvili; Published by the Institute of Manuscript of the Georgia Scientific Academy and  Kutaisi Dialectology Research Institute, pg. 1-131, Kutaisi, 2000.

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/313675 

 

15. აფსირტედან გამსახურდიამდე ანუ აწმყოს უდაბნოში, სტატიათა კრებული საქართველოს უძველესი და უახლესი ისტორიის საკითხების შესახებ, გვ. 1-315, თბილისი, 1999. 

From Aphsirte to Gamsakhurdia or in the Dessert of the Present (collection of articles on the oldest and the newest history of Georgia), pg. 1-315, Tbilisi, 1999 http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/313696 

 

16. თანამედროვე ქართული ენის ხმოვანთა სისტემა. სადოქტორო დისერტაცია, გვ. 1-253, თბ., 1998. ავტორეფერატი ქართულ და ინგლისურ ენებზე გვ. 90. თბ., 1998

Vowel System of Modern Georgian Language (Doctoral Dissertation), pg. 1-253, Tb., 1998.

17. სახელის ფორმაწარმოების თავისებურებანი სამხრეთ-დასავლურ კილოთა მონაცემების მიხედვით (1986); საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 1986 წელი.

Characteristics of Name Formation according to South-West dialect, Tb., 1986. 

სახელმძღვანელოები

Guidebooks

 

18. ქართული ენის პრაქტიკული კურსი, თბ., 2019. თანაავტორი: იამზე ვაშაკიძე. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. 

Practical Course in Georgian Language, Tbilisi, 2019. Co-author: I. Vashakidze. Printing House “Georgian University” http://laterna.ge/?cat=120&show=22833#.XmOQQKgzbIU

 

19. ქართველური დიალექტოლოგია (სალექციო კურსი). თბ., 2018. თანაავტორი: ეკა დადიანი.

Kartvelian dialectology (lecture course), Tbilisi, 2018. Co-author: Eka Dadiani 

 

20. ქართული ენა (თეორიული და პრაქტიკული კურსი), სალექციო კურსი, თბ. 2015. თანაავტორი: ია ვაშაკიძე. 

Georgian Language (theoretical and practikal course), lecture course, Tbilisi, 2015. Co-author: I. Vashakidze

 

21. ქართველოლოგიის შესავალი, თბ., 2014. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. 

Introduction to Kartvelology, Tbilisi, 2014. Printing House “Georgian University”.

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315607 

 

22. ქართული სამწიგნობრო ენის ფონეტიკა, თბ., 2014. თანაავტორი მ. მიქაუტაძე. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 

Phonetics of the Georgian Literary Language, Tb., 2014. Co-author: Maia Mikautadze. Printing House “Universal” http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/315600 

 

23. თანამედროვე ქართული ენა (ნაკვეთი I, ფონეტიკის საკითხები), ქუთაისი, 2011. თანაავტორები: მ. ქაცარავა, მ. მიქაძე, ი. რუსაძე. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

24. Modern Georgian Language (Plot I, Phonetics Issues), Kutaisi, 2011. Co-author: M. Katsarava, M. Mikadze, I. Rusadze. Printing House „Kutaisi State University”.

 

25. ქართული ენის ისტორია, ქუთაისი, 2006. თანაავტორები: ე. დადიანი, მ. მიქაძე, ჟ. ფეიქრიშვილი, მ. ქაცარავა. გამომცემლობა. „ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. 

The History of Georgian Language, Kutaisi, 2006. Co-authors: E. Dadiani, M. Mikadze, Zh. Peikrishvili, M. Kastarava (Course Book for Undergraduate). Printing House „Kutaisi State University”.

http://www.putkaradze.ge/qartuli_enis_istoria/enis%20istoria.htm

 

26. პროგრამა-ინსტრუქცია დიალექტოლოგიური (ეთნოლოგიური, ფოლკლორული) ტექსტების მომძიებელთათვის (მეორე გამოცემა) http://dl.sangu.edu.ge/pdf/dialeqtologiuri.pdf

ტ. ფუტკარაძე, ს. ბარამიძე, ა. თოდუა, ც. ვახანია, ნ. სხირტლაძე, ნ. ფუტკარაძე, ხ. ჯაჯანაშვილი, ქართული ენის სწავლების კონცეფცია სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის, თბ., 2020

სამეცნიერო სტატიები (სამეცნიერო მოხსენებები)

Scientific Articles (Scientific Reports)

 

2020

27. ტ. ფუტკარაძე, მ. ლაბაძე, ოსი (დიგორელი და თაგაურელი) მუჰაჯირების შესახებ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ  ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული VI საერთაშორისო  კონფერენცია: „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“. კონფერენცია ეძღვნება დანიელ ჭონქაძესა და ვასილ ცორაევს. 14-15 ოქტომბერი, თბ. 2020. T. Putkaradze, M. Labadze, ABOUT OSSETIAN (DIGORIAN AND TAGAURIAN) MUHAJIRS, VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:  «DEVELOPMENT OF GEORGIAN-OSSETIAN RELATIONSHIP». THE CONFERENCE IS DEDICATED TO  Daniel Tchonkadze and Vasil Tsoraev. Tb., 14-15 October, 2020 

28. „მაფშალიას“ ეტიმოლოგიისათვის, XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო  სესიის მასალები; თბ., 2020, გვ. 143-145. ეძღვნება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 30-ე წლისთავს (ახალქალაქი, 2020 წლის 9-10 ოქტომბერი).

29. ტარიელ ფუტკარაძე, მიხეილ ლაბაძე, 1877-1882 წწ. მუჰაჯირობის სიძნელეები (თურქეთის შუა შავიზღვისპირეთის ქართველურენოვან მუჰაჯირთა შთამომავლების მონაყოლთა მიხედვით) (T. Putkaradze, M. Labadze, The difficulties encountered by Muhajir Georgians in 1877-1882 [Based on the narratives of the descendants of Georgian speaking Muhajirs living in the Turkish Karadeniz region]). სტატია იბეჭდება ბულგარულ სამეცნიერო ჟურნალში “The Balkanistic Forum/Балканистичен Форум”. 2020 წლის მე-3 ნომერში; ბმული: http://www.bf.swu.bg/BF-eng.html

30. ტარიელ ფუტკარაძე, მიხეილ ლაბაძე, ქართველური და თურქული ონომასტიკა თურქეთის შუა შავიზღვისპირეთის ქართველურენოვან მუჰაჯირთა მეტყველებაში (T. Putkaradze, M. Labadze, Georgian and Turkish Onomastics in the Speech of Georgian Speaking Muhajirs Living on the Black Sea Coast of Turkey) სტატია იბეჭდება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალში „მოამბე. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences“. ბმული: http://science.org.ge/moambe/moambe-geo.html

31. ტარიელ ფუტკარაძე, მიხეილ ლაბაძე, მუჰაჯირ ქართველთა შთამომავლები გირესუნში (თურქეთი) და მათი სამეტყველო კოდები (T. Putkaradze, M. Labadze, Descendants of Muhajir Georgians in Giresun [Turkey] and Their Speech Codes). სტატია იბეჭდება ფლორენციის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეთა ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალში Quaderni di Linguistica e Studi Orientali / Working Papers in Linguistics and Oriental Studies (QULSO). 2020 წლის ნომერში; ბმული: https://oaj.fupress.net/index.php/bsfm-qulso

32. ტარიელ ფუტკარაძე, მიხეილ ლაბაძე, სოფიო კეკუა, კესო გეჯუა,  სინოპის ილში მცხოვრებ მუჰაჯირ ქართველთა შთამომავლები და მათი ქართული მეტყველების ზოგი თავისებურება (T. Putkaradze, S. Kekua, K. Gejua, M. Labadze, Descendants of the Georgian Muhajirs Living in Sinop İli [Turkey] and Some Peculiarities of Their Georgian Speech). სტატია იბეჭდება ბარსელონის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალში „Dialectología“. 2021 წლის ნომერში; ბმული: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia1/presentation.asp

33. მარეთის ხეობის (ზემო აჭარა) ისტორიული გზებისა და ტოპონიმიისათვის /თედო სახოკიას კვალდაკვალ/, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2020 წ. 24-25 ოქტომბერიThe Construction of one of the First Churches in Didachara, IV scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library, 2020.

34. „ალავერდი შენთან“: დალოცვის უნიკალური ფორმულა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები - XVI“, 7-8 ნოემბერი, 2020. „Alaverdi to You”: The Unique Formula of Blessing, Akaki Tsereteli State University Kartvelological Center scientific conference “Kutaisi Discussions”–XVI, 25-26 March, 2020.

http://conferences.atsu.ge/Kartvelology/index.php?lng=Ge 

35. ქუთაისის კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრადიციები და პროფესორი მარინე ქაცარავა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები - XVI“, 7-8 ნოემბერი, 2020.

Cultural-education Traditions of Georgia and Marine Qatsarava, Akaki Tsereteli State University Kartvelological center scientific conference “Kutaisi Discussions” – XVI, 25-26 March, 2020. 

http://conferences.atsu.ge/Kartvelology/index.php?lng=Ge

36. ძველი ქართული ტექსტის თარგმანის არასწორი გააზრებით ყივჩაყების 24-საუკუნოვანი „ისტორიის“ შექმნის შესახებ, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 21 თებერვალი, 2020.  

The Formation of the 24 Century “History” of Kipchaks due to the Incorrect Translation of the Old Georgian Manuscript. VII International Conference of Gori State Teaching University dedicated to  David The Builder, February, 21, 2020. 

https://www.gu.edu.ge/ge/events/meshvide-saertashoriso-samecniero-konferencia1.page

37. 1991 წლის აპრილ-მაისში აჭარაში განვითარებული მოვლენები, უახლესი ისტორიის ცენტრის კრებული: ზვიად გამსახურდია-პოლიტიკა, მეცნიერება, ლიტერატურა, გვ. 196–220. თბ., 2020. გამომცემლობა „არტანუჯი“. „უახლესი ისტორიის ცენტრის“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და გამომცემლობა „არტანუჯის“ მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, 10-12 აპრილი, 2019, თბილისი.

Occurrences During April-May, 1991 in Achara, Collection of the Center of Recent History: Zviad Gamsakhurdia – Politics, Science, Literature, pg.196-220. Tb., 2020. Printing House “Artanuji”. The Center of Recent History, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Humanitarian Science Faculty and Printing House “Arjanuji” joint scientific conference, April 10-12, 2019, Tbilisi.

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Conference_Gamsakhurdia_Articles%20(1).pdf 

38. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ქართველთა სახელმწიფოს საგარეო ორიენტირები, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, IX, თბ., 2020. გამომცემლობა “ქართული უნივერსიტეტი“. გვერდები აკლია. 

Georgian Orthodox Church and the External Guideposts of Georgian State, Actual Problems of Kartvelology, IX, Tb., 2020. Printing House “Georgian University“. https://sangu.edu.ge/ka/article/kartvelologiis-aktualuri-problem

 

2019

39. მალტის შეთანხმება (02.12.1989), ეროვნული გმირები და საქართველოს პერსპექტივა, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, VIII, თბ., 2019, გვ. 56-102 . გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. ISSN 1987-930X. მოხსენება წაკითხულია:  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე (28. 03. 2019): ზვიად გამსახურდია - 80; მოხსენების სათაური: მალტის შეთანხმება (02.12.1989), 1992-93 წლების პუტჩი და 2008 წლის პლებისციტი თანამედროვე გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. 

Malta Negotiation (02.12.1989), National Heros and Persective of Georgia, Actual problems of Kartvelology, VIII, Tb., 2019, pg. 56-102. Printing house: “Georgian University”. ISSN 1987-930X. Malta Negotiation (02.12.1989), Putsch during 1992-1993 and Plebiscite of 2008 year, the paper was presented: Scientific conference at St. Andrew The First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia (28.03.2019) –Zviad Gamsakhurdia – 80.

http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qav_v8_5.pdf

 https://sangu.edu.ge/ka/article/kartvelologiis-aktualuri-problem

https://www.academia.edu/42899124/Malta_Negotiation_02_12_1989_National_Heros_and_Perspective_of_Georgia 

40. დეპორტირებული და მუჰაჯირი ქართველების შთამომავალთა განსხვავებული ენობრივ-ეთნიკური თვითაღქმისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა, XXIII, 2019, გვ. 262-268. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.  ISSN 1512-0953. 

For Different Linguistic and Ethnic Self-Perception of Descendants of Exiled and Muhajir Georgians, Kartvelian Heritage, XXIII, 2019, pg. 262-268. Printing House „Kutaisi State University”. ISSN 1512-0953.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XXIII/PutkaradzeTariel.pdf

41. ქართული ენის ზმნის მწკრივის კომპონენტებისათვის (ასპექტისა და გზისობის კატეგორები), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე ეროვნული კონფერენცია: „ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 ივლისი, 2019 .

For the Component of Georgian Verb Mtskrivi (habituality of aspect and categories), IV National Conference: “Actual problems of linguistic Kartvelology and Apkhaziology”, July 11,2019.

42. შუალობითი კონტაქტის გამომხატავი ყალიბის ამგებ აფიქსთა კვალიფიკაციისათვის, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი - 2019“-ის ფარგლებში, წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“; 27 სექტემბერი, 2019.

http://sif.ge/%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90/

For the Qualification of Affixes Constructing the Intermediate Contact, Science and Innovation Festval of the Ministry of Education and Science. St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Kartvelological Centre Conference, XI, “Actual Problems of Kartvelology”, September 27, 2019. 

43. ქრისტე აღსდგა, აღზდგა თუ ქრისტე აღდგა?  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა  II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2020 წელი. 75-102 გვერდი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, წაკითხული მოხსენება: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა  II სამეცნიერო კონფერენცია, 11 ივნისი, 2019. თანაავტორი ი. ვაშაკიძე.

Krisṭe aḡsdga, Kriste aḡzdga or Krisṭe aḡdga? (Christ has risen!) Conference proceedings.,2020, pg. 75-102. Printing House “Universal”. St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia II Scientific Conference of academic personnel, June 11, 2019. Co-author: I. Vashakidze.

https://sangu.edu.ge/index.php/ka/article/kartuli-universitetis-profesor-m-1

44. საქართველოს სახელმწიფო ენის პრესტიჟისა და უმცირესობის დედაენის საკითხი 2018 წლის საპრეზიდენტო და 2019 წლის შუალედური არჩევნების მონაცემების მიხედვით, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 11 ივნისი, 2019.

On the Matter of Georgian, State Language Prestige and the Issue of Minority Mother Tongue according to the 2018 Presidential and 2019 Intermediary Elections, scientific conference of St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia academic personell, June 11, 2019.

https://sangu.edu.ge/index.php/ka/article/kartuli-universitetis-profesor-m-1

45. მერაბ კოსტავას როლი საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, სანგუს  ქართველოლოგიის ცენტრის XII სამეცნიერო კონფერენცია: „მერაბ კოსტავა - 80“, 16 ოქტომბერი, 2019

The Role of Merab Kostava in the National-Liberation Movement, St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Kartvelological Center XII scientific conference: “Merab Kostava-80”, October 16, 2019.

https://sangu.edu.ge/index.php/ka/article/kartvelologiis-tsentris-xii-same

46. სიტყვათა სესხების კანონზომიერებათათვის (სხვადასხვა ენის მონაცემთა მაგალითზე), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“. კონფერენცია ეძღვნება მიხეილ ყიფიანსა და კოსტა ხეთაგუროვს, 13-15 ოქტომბერი, 2019. თანაავტორი მ. ლაბაძე. თეზისები დაბეჭდილია: თბ., 2019, გვ. 111-114. „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. 

Regularity of Word Borrowings (based on various languages), Ivane Javakhishvili state university V scientific-investigative conference on Georgian-Ossetian cooperation: “Developing perspectives of Georgian-Ossetian cooperation”. Conferecne is dedicated to Mikheil Kipiani and Kosta Khetagurovi, October 13-15, 2019, pg.111-114. Co-author: M.Labadze. Printing House “Tbilisi State University”. 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/vIvtLwcNRZYwl48ei/ https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/vIvtLwcNRZYwl48ei/

47. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ქართველური დიალექტური ლექსიკა და ალექსანდრე ყაზბეგის ენობრივი პოლიტიკა. ჟურნალი: კულტურათაშორისი დიალოგი, ტომი V, 2019, გვ. 502–512, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. წაკითხული მოხსენება: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერისიტეტის  სამეცნიერო კონფერენცია, 25–26 ოქტომბერი, 2019 წელი.

The Explanatory Dictionary of Georgian language, Kartvelian Dialectology Vocabulary and Language Politics of Alekhsandre Kazbegi. International scientific conference “Intercultural Dialogue”, Journal: Cross-Cultural Dialogue V, 2019, pg. 501-512. Printing House “Telavi State University”. V Conference of Iakob Gogebashvili Telavi state university, October 25-26, 2019.

48. ქორონიმების: ,,ყოვლი ქართლისა’’ და ,,კოლხას’’ მიმართებისათვის, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, X, ქუთაისი, 2018,   საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის  XI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 26-27 ოქტომბერი, 2019.

For Relations of Choronims: “Koveli Kartlisa” and “Kolkha”, Annual of Kutaisi Scientific Library, X, Kutaisi, 2018,  XI international conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library, October 26-26, 2019.

https://www.kutaisipost.ge/ka/akhali-ambebi/article/15956-quthaisis-sajaro-bibliotheka-saerthashoriso-konferencias-umaspindzlebs

49. ქართველთა იდენტობა: შორეული წარსული, ახლო წარსული და მომავალი, მოხსენებათა მასალები, გვ. 111, 256–257, 2019. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“, ქუთაისი, 1-2 ნოემბერი, 2019.

Identity of the Georgians: distant past, near past and future, Conference proceeding, pg.111, 256–257, 2019. Akaki Tsereteli State University international conference: “Humanitarian sciences in the epoch of globalization”, Kutaisi, November 1-2, 2019. 

http://conferences.atsu.ge/humanitiesconf/index.php?lng=Ge

https://www.youtube.com/watch?v=-3MQOnOh0dg

50. ფერეიდნული მეტყველების სახესხვაობებისათვის, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული XXXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ზუგდიდი, 15-16 ნოემბერი, 2019, გვ.72-75. თანაავტორი ს. მულიანი. 

Variation of Fereidanian Speech, TSU Arnold Chikobava state linguistic institute and Shota Meskhia Zugdidi state university XXXIX Republican Dialectology Scientific Session materials, Zugdidi, November 15–16, 2019, pg. 72-75. Co-author S. Muliani. 

http://ice.ge/of/wpcontent/uploads/2019/11/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-2019.pdf

 

2018 

51. „ზანურ-სვანური ლექსიკის ადგილი ქართული ენის ახალ განმარტებით ლექსიკონში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბსუ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (სესია მიეძღვნა აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 120 წლის იუბილეს), ბათუმი, 9-10 ნოემბერი, 2018. გვ. 62-64.

თსუ გამომცემლობა.

For the Location of  Zan-Svan Vocabulary in New Explanatory Vocabulary, Ivane Javakhishvili State University Arnold Chikobava linguistic institute, Batumi Shota Rustaveli state university and BSU Niko Muskhelishvili institute XXXVIII republican dialectological scientific session materials (The session was dedicated to the 120  years anniversary of Arnold Chikobava), November 9-10, 2018, pg 62-64, Printing House “Tbilisi State University”.

52. პასიური საზოგადოების პრობლემა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების მიხედვით, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების ჟურნალი, ტ. I, №1, გორი, 2018. გვ. 232-237. გორის სახელმწიფო უნივერისტეტის გამომცემლობა. მოხსენება წაკითხულია: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“, გორი, 17-18 ნოემბერი, 2017.

The Problem of Passive Society According to Ilia Chavchavadze’s Work,  Gori State Teaching University, Journal of Scientific Researches, I, №1, Gori, 2018, pg., 232-237. Printing House “Gori State University”. The Tenth International Scientific Conference “Internationalization of Higher Education: Challenges and Perspectives” Gori State Teaching University, Gori, November 17-18, 2017.

53. მიტევებისა და განსაცდელის მიმართების ლინგვისტური და ფსიქოლოგიური წახნაგები ("მამაო ჩვენოს" ტექსტის მიხედვით), ქართველური მეკვიდრეობა, XXII, ქუთაისი, 2018, გვ. 185-194. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. მოხსენება წაკითხულია: ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოლოგის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე 2016 წელს. 

Linguistic And Psychological Facets of Interrelationship between Forgiveness and Temptation (According to The Lord’s Prayer), Kartvelian Heritage, XXII, Kutaisi, 2018, pg., 185-194. Printing House „Kutaisi State University”. http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XXII/PutkaradzeTariel.pdf

54. ქართული ზმნის მწკრივის კატეგორია, სამეცნიერო კრებული: “ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები", VII, თბ., 2018, გვ. 195-236. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. 

Category of Georgian Verb Mtskrivi, Actual Problems of Kartvelology, VII, Tbilisi, 2018, pg. 195-236. Printing House “Georgian University”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qav_v7_19.pdf

55. უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე და ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრივი და ეკლესიური ცნობიერების პრობლემები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია (კონფერენცია მიეძღვნა უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრების 41 წელს), თბილისი, 24 დეკემბერი, 2018.

Catholics Patriarch of Georgia Ilia II and Problems of National and Devine Consciousness of the United Georgia, scientific conference of the  St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia (the conferences was dedicated to 41 years after the enthronement of Catholicos-Patriarch of all Georgia Ilia II), December 24, 2018. https://sangu.edu.ge/ka/article/utsmidesisa-da-unetaresis-ilia-m

56. ეკატერინე გაბაშვილის ნოვატორული სკოლა გორში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების ჟურნალი, ტომი II, ნაწილი I, გორი, 2018, გვ. 73-76. წაკითხული მოხსენება: მეთერთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და მეცნიერება  XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 16-17 ნოემბერი, 2018. თანაავტორი მ. ჭიქაბერიძე.

Ekaterine Gabashvili Novatoric School in Gori, Journal of Scientific Researches, Gori State Teaching University, Volume II, part I, pg. 73-76. XIth international scientific conference: “Education and Science in XXI Century: Reality, Challenges, Oerspectives”, Gori State Teaching University, November 16-17, 2018. Co-author M. Tchikaberidze.

57. ტერმინოლოგიური შეცდომები და არსგაყალბებული სიმბოლური თარიღები (ბათუმის მხარის შესახებ 1918-1921 წლებში შექმნილი ოფიციალური დოკუმენტების ზოგი ტერმინის ანალიზი საინფორმაციო ომის კონტექსტში), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულს სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VIII, 2018, გვ.151-170. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. 

Terminological Errors and Fraudulent Symbolic Dates (Analysis of Official Documents Concerning Batumi Created in 1918-1921 in The Context of News War), St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia: Works of Faculty of Humanities and Law, VIII, 2018, pg.151-170. Printing house “Georgian University”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_VIII.pdf

58. ქუთაისის გამორჩეული როლის განმაპირობებელი მიზეზებისათვის საქართველოს ენობრივ-კულტურულ-სახელმწიფოებრივ ისტორიაში, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, X, ქუთაისი, 2018, გვ. 154-163. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. 

About The Reasons for the Distinctive Role of Kutaisi in Linguistic and Cultural State in the History of Georgia, Annual of Kutaisi Scientific Library, X, Kutaisi, 2018, pg. 154-163. The article was presented at the Xth International Conference organized by Ilia Chavchavadze Public library, November 3-4, 2018. Printing Centre “Kutaisi”. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/313728/1/celicdeul_10.pdf 

59. პავლე ინგოროყვა კოლხეთის ენის, მოსახლეობისა და საზღვრების შესახებ /“გიორგი მერჩულის“ მიხედვით/, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის X სამეცნიერო კონფერენცია, 27 სექტემბერი, 2018.

Pavle Ingorokva about Kolkhetian Language, Population and Borders According Giorgi Merchule, Xth  International Conference of the St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, September 27, 2018.

60. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის როლისათვის "სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტის" მიერ 1919 წელს ორგანიზებული ყრილობის  მომზადებაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, კონფერენციის თემა: „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაფუძნებიდან 100 წელი", მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 19-20 ივნისი, 2018, გვ. 59-60.

The Role of Democratic Government of Georgia in Orginizing a Council by “Liberation Committee of Georgia Occupied by Ottoman Empire” in 1919, Akaki Tsereteli State University scientific conference: 100 years after foundation the first republic, Kutaisi, June 19-20, 2018, pg. 59-60.

61. საქართველოს მენშევიკური და ბოლშევიკური მთავრობები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში ავტონომიის შექმნის შესახებ, კავკასიის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2018, გვ. 58-75. წაკითხული მოხსენება: კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია, კონფერენციის თემა: „საქართველოს  დემოკრატიული რესპუბლიკა  (პირველი რესპუბლიკა: 1918–1921 წწ.) – ახალი ეპოქის დასაწყისი“, თბ., 31 მაისი - 1 ივნისი, 2018.

Menshevik and Bolshevik Governments in the South-West Part of Georgia on Creating an Autonomy, Conference Proceeding, 2018, pg. 58-75. Caucasian University international conference: “Democratic republic of Georgia (the first republic: 1918-1921) - beginning of the new epoch”, Tbilisi, May 31-June 1, 2018. 

62. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია და „ბათუმის ოლქის“ ავტონომიის საკითხი (ტერმინოლოგიური ასპექტი), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წლისთავს, თბ., 15-18 მაისი, 2018.

Constitution of Democratic Republic of Georgia and an Issue of Autonomy of “Batumi Borough” (terminological aspects), joint scientific conference of St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, Gori State Teaching University and Sokhumi State University, dedicated to the 100 years of formation of the first republic of Georgia, Tb., May 15-18, 2018.

63. აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა სკოლაში მეგრულად და სვანურად სწავლების წინააღმდეგ /ქართველური ქვესისტემების ადგილი საქართველოს საჯარო სკოლებში/, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, VII, თბ., 2018, გვ. 55-69. წაკითხული მოხსენება: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის IX სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის თემა: „ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება სკოლაში“. 18-19 აპრილი, 2018. თანაავტორები: ე. დადიანი, მ. თედორაძე.

Prof. Arnold Chikobava Against Teaching in Svan and Megrelian at Schools /the Place of the Kartvelian Subsystems in the Public Schools, Actual Problems of Kartvelology, VII, Tb., 2018, pg. 55-69. St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Kartvelological Center IXth Scientific Conference: Teaching Georgian Language and Literature in Schools. April 18-19, 2018. Co-authors: E. Dadiani, M. Tedoradze.

http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qav_v7_7.pdf

64. საქართველოს ეკლესია გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი", X, ბათუმი, 2018. სამეცნიერო ჟურნალი: „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, 2018, გვ. 503–517. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

Georgian Church in Geopolitical Context, Xth Scientific Conference of Shota Rustaveli State University “The Foundamentals of our Spirituality”, Batumi, 2018. Scientific Journal: The Fundamentals of our Spirituality”, 2018, pg. 503-517. Printing House “Batumi State University”.

https://www.bsu.edu.ge/text_files/ge_file_12363_1.pdf

 

2017

65. ქართველთა ენობრივი ისტორიის ამსახველი ლინგვისტური რუკები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017-ის“ ფარგლებში საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ენობრივი სიტუაცია კავკასიაში“, თბ., 27-29 სექტემბერი, 2017. 

Linguistic Maps Describing Linguistic History of Georgians, in the frame of “Festival of Science and Innovations 2017” organized by Educationa and Science Ministry of Georgia St. Andrew the First-called Georgian University of the Patriarchate of Georgia hold the VIIIth International Scientific Conference at Kartvelology Center on the topic: "Language Situation in the Caucasus", Tbilisi, September 27-29, 2017.

66. ქართული ენა თურქეთში /"რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ქარტიის" კონტექსტი/, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია, 14-16 დეკემბერი, 2017. Georgian Language in Turkey in the Context of “The Charter of Regional or Minority Languages”, Gori State Teaching University, 14-16 December, 2017.

67. 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი და 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი - მსოფლიოს სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში ღირსეული დაბრუნების უზადო სტრატეგიის საფუძველი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია (მიეძღვნა 9 აპრილს), 9 აპრილი, 2017. 

The Referendum on March 31, 1991 and the act of Restoration of Independence of Georgia on April 9, 1991 - the Basis of the Flawless Strategy of Decent Return in Coexistence of World States, Anniversary Conference Dedicated to the Restoration of Independence of Georgia Organizer: St. Andrew The First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, April 9, 2017.

68. დისკუსია მეგრული მეტყველების სტატუსის შესახებ XX საუკუნის 20-30-იან წლებში, სამეცნიერო კრებული: "ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები", VI, თბ., 2017, გვ. 5-57. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თანაავტორი: მ. თედორაძე. 

Discussion About the Status of the Megrelian Speech in the 20-30-ies of the 20-th Century /in the scope of the modern context/, Actual Problems of Kartvelology, VI, Tbilisi, 2017, pg., 5-57. Printing House “Georgian University” Co-author: M. Tedoradze http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v6_1.pdf

69. ქართველთა ენობრივი ისტორია დივერგენციული და კონვერგენციული პროცესების გათვალისწინებით, ქართველური მეკვიდრეობა, XXI, 2017, გვ. 353-368. “აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. წაკითხული მოხსნება: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ქუთაისური საუბრები - XIV; მიეძღვნა ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების 200 წლისთავს, 3-4 ნოემბერი, 2017. 

The Linguistic History of the Georgian According to Processes of Divergence and Convergence, Kartvelian Heritage, XXI, 2016, pg., 353-368. Printing House „Kutaisi State University”. Kartvelological symposium: “Kutaisi Discussions” – XIV: dedicated to Nikoloz Baratashvili’s 200th anniversary  Kutaisi Akaki Tsereteli State University, November 3-4, 2017. http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XXI/PutkaradzeTariel.pdf

70. ოსურ ენაში არსებული "კავკასიური ხშულების" ისტორიისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III საერთაშორისო კონფერენცია: "ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“, კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანსა და აკადემიკოს ვასილ აბაევს, თბ., 13-15 ოქტომბერი, 2017. მოხსენება სრულად დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში, გვ. 145-151; თანაავტორი მ. ლაბაძე. 

Towards the History of the “Caucasian” Glotalized Stops in Ossetian, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, scientific research center of the Georgian-Ossetian relationships, III International conference: Prospects for Development of Georgian-Ossetia Relations – History and Modernity: Conference was dedicated to Academicians Giorgi Akhvlediani and Vasil Abayev; Tb., October 13-15, 2017, pg., 145-151. Co-authot: M. LaLabadze.

71. (მამა)კაც-, დედაკაც-, მამაც-, დიაც- და ქალ- ფუძეთა სემანტიკური ველი "ვეფხისტყაოსანში", დაიბეჭდა კრებულში: "რუსთაველი და საქართველო", სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ხაშური, 2017. გვ. 103-119. მოხსენება წაკითხულია: ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე: „რუსთაველი და საქართველო“, 10 დეკემბერი, 2016 წელი.

The Semantic Diapason of the Stems “(Mama)kac-, Dedakac-, Mamac- , Diac- and Kal-“ in “The Knight in The Panther’s Skin”,  The scientific journal of Khashuri regional museum “Rustaveli and Georgia”, Khashuri, 2017, pg., 103-119. The Semantic Diapason Of The Stems “(Mama)kac-, Dedakac-, Mamc- , Diac- and Kal-“ In The “Knight Is The Panther’s Skin”,  Republican Scientific Conference of Khashuri Museum Union: "Rustaveli and Georgia", December 10, 2016.

72. საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ გარე ძალების ბრძოლის ექვსი ეტაპი /დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ძველი და ახალი შეცდომები/, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: "ჩვენი სულიერების ბალავარი", IX, 2017, გვ. 377-396. გამომცემლობა: „უნივერსალი“.

The Six Levels of the Foreign  Force’s  Fight Against the Georgian Church (old and new mistakes of the great political figures);  Batumi State University scientific collection: “The fundament of our soul life”, IX, 2017, pg., 377-396. Printing House “Universal”.

73. ქართველურ ენობრივ ვარიანტთა (ქვესისტემათა) კვალიფიკაცია და კლასიფიკაცია, ქართული უნივერსიტეტის შრომები,  ტ. III, 2017. გვ., 80-105. თანაავტორი: ე. დადიანი. 

Qualification and Classification of Kartvelian Linguistic Variants (Subsystems); Proceedings of the Georgian University, Volume III, 2017. pg., 80-105. Co-author: E. Dadiani.

http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/sangu_publ_III.pdf

74. ლეჩხუმის ეტიმოლოგიისათვის, ქართველური ონომასტიკა, 8 (კრებული ეძღვნება პაატა ცხადაიას 80 წლისთავს), თბ., 2017. გვ. 198 -221. 

Towards the Etymology of Lechkhumi, Kartvelian Onomastics 8 (dedicated to Paata Tskhadaia 80th anniversary), Tb., 2017. p., 198-221.

75. ენისა და კილოს გასამიჯნი კრიტერიუმები და ქართველურ იდიომთა კვალიფიკაციის პოლიტიზების რეტროსპექტივა, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VII, თბ., 2017. გვ. 115-134. მოხსენება წაკითხულია: 2016 წლის 18 ნოემბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენციაზე.

Retrospect of Language and Dialect Distinction Criteria and Politicizing Qualification of Kartvelian Idioms, Works of The St. Andrew the First-Called Georgian University of The Patriarchate of Georgia Faculty of Humanities and Law, VII, Tbilisi, 2017, pg., 115-134. The article was presented on November 18, 2016 at the II scientific conference of the St. Andrew the First-Called Georgian University of The Patriarchate of Georgia. 

76. გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - II /ლადო ასათიანის პოეზია/, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია /ეძღვნება ლადო ასათიანის 100 წლისთავს/, 11 აპრილი,  2017. 

Grammar Norms and Poetic Tricks - II /Lado Asatiani Poetry /, Akaki Tsereteli State University conference, dedicated to the 100th anniversary of Lado Asatiani, April 11, 2017.

77. მეორე თურმეობითის კვალიფიკაციისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია /ეძღვნება ქეთევან ძოწენიძის 100 წლისთავს/,  9 ივნისი,  2017. 

For the Qualification of the Perfect, Akaki Tsereteli State University conference, dedicated to 100th anniversary of Ketevan Dzotsenidze /, June 9, 2017.

78. გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მცხოვრები ქართველი ერის ოცსაუკუნოვანი არჩევანი, მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე 2017 წლის 23 მარტს, კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავს.

Twenty-Century Choice of the Georgian Nation Living on a Geopolitical crossroads, scientific conference of St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, dedicated to the 100th anniversary of the restoration of the autocephaly of the Orthodox Church of Georgia, March 23, 2017.

79. სვანური დიალექტებისათვის ამოსავალი ენობრივი სისტემის ბგერითი შემადგენლობის შესახებ (რომელი სვანური დალექტის ფონემატური სტრუქტურა ასახავს სვანურისათვის ამოსავალი ენობრივი სისტემის ბგერით შემადგენლობას?), ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, IX, ქუთაისი, 2017, გვ. 155-173. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. წაკითხული მოხსენება: ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, კონფერენციის თემა: "ქართველთა ენობრივ-კულტურული სამყარო: სვანეთი", 10-11 ნოემბერი, 2017. 

On the Basic Sound Composition of the Linguistic System of the Svan Dialects; Annual of Kutaisi Scientific Library, IX, Kutaisi, 2017; pg. 155-173. Printing Centre “Kutaisi”. Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library: IX International Scientific Conference on the topic: Linguistic and Cultural World of the Georgian: Svaneti, November 10-11, 2017.

80. თანამედროვე ბათუმი: ინტერესთა კონფლიქტი და პერსპექტივა, "ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, VIII, ბათუმი, 2017, გვ. 350-366. გამომცემლობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ISSN 1987-8745. ჟურნალი „ჭოროხი“, №5, 2017, გვ. 100-119. 

Modern Batumi: Conflict of Interests and Prospects, Batumi: past and modernity, VIII international scientific conference materials, Batumi, 2017, pg. 350-366. Printing House “BatumiState University”. ISSN 1987-8745. Journal “Chorokhi”, №5, pg. 100-119. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/295640/1/Choroxi_2017_N5.pdf

81. "ვეფხისტყაოსანში" დამოწმებული ერთი ზმნური ლექსიკური ერთეულის (ნუკევა)  ფორმათა პარადიგმა, შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა შოთა რუსთაველის 850 წლისთავს, ზუგდიდი, 27-28 ოქტომბერი, 2017. 

For the History of One Verbal Lexical Unit (Nukeva) Verified in "The Knight in the Panther's Skin", international scientific conference was dedicated to Shota Rustaveli 850th anniversary, Zugdidi, October 27-28, 2017.

82. დედაკაცისა და მამაკაცის თანასწორობის საუკუნოვანი ქართული იდეა (ისტორიული კონტექსტი); Kadın Erkek Eşitliği Üzerine Asırlık Gürcü Fikri (Tarihsel Durum), დუზჯეს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია, დუზჯე, 12-13 მაისი, 2017. მოხსენება სრულად დაიბეჭდა ქართულ და თურქულ ენებზე სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში, დუზჯე, 2017, გვ. 295-312.

Centennial Georgian Idea of Women and Men Equallity (Historical Context),  international scientific conference of the DÜZCE ÜNİVERSİTESİ , DÜZCE, Collection of International Conference, DÜZCE, May 12-13, 2017, pg. 295-312. 

 

2016 წელი

83. განათლება და ქართველთა თვითაღქმა (აჭარაში ჩაწერილი მასალის მიხედვით). 

Образование и этноязыковая самоидентичность Грузин (По данным Аджарии); Евразииский  гуманитарных исследований, Пермский институт экономики и финансов,  №4, 2016, ст. 129-123, Пермь.

Education and Ethnolinguistic Self-Identity of Georgia (according to Achara); Eurasian humanitarian investigations. Institute of economics and finances, Perm, №4, 2016, pg. 129-130.

84. სილოვან ხუნდაძის „ქართულ გრამატიკაში“ შეტანილი მეგრულ-სვანური მასალის შესახებ, ქართველური მემკვიდრეობა,  XX, 2016, გვ., 85-92. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი: ე. დადიანი. 

On Megrelian-Svan Materials Presented in Silovan Khundadzeэs “Georgian Grammer”, Kartvelian Heritage, XX, 2016, pg., 85-92. Printing House „Kutaisi State University”. Co-author: E. Dadiani.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XX/DadianiEka.pdf

85. სილოვან ხუნდაძისა და აკაკი შანიძის პოლემიკა ქართველური ენობრივი ერთეულების კვალიფიკაციის შესახებ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და იოსებ ოცხელის სახელობის N2 საჯარო სკოლის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა ცნობილ საზოგადო მოღვაწეს, პირველი ქართული გიმნაზიის /იოსებ ოცხელის სახელობის N2 საჯარო სკოლის/ ერთ-ერთი დამფუძნებლის სილოვან ხუნდაძის დაბადებიდან 156-ე წლისთავს, ქუთაისი, 16 აპრილი, 2016.

Silovan Khundadze and Akaki Shanidze's Polemic about the Qualifications of Kartvelian Linguistic Units, joint scientific conference of Akaki Tsereteli State University and Ioseb Otskheli Public School N 2, dedicated to the 156th anniversary of the birth of Silovan Khundadze, Kutaisi, April 16, 2016. http://rionitv.com/index.php?newsid=1407

86. თანამედროვე ქართული სამწიგნობრო ენის ბრუნვები (მანქანური თარგმანის პროგრამისათვის), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. VI, თბ., 2016, გვ. 165-174. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“.

Case as one the Aspects of Noun Formation, works of Faculty of Humanities and Law, VI, Tbilisi, 2016, pg., 165-174 .Printing House “Georgian University”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_VI.pdf

87. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და იაკობ გოგებაშვილი, იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენის“ 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, 27 ოქტომბერი, 2016. 

Society for Spreading Literacy Among Georgians and Iakob Gogebashvili, scientific conference dedicated to the 140th Anniversary of Iakob Gogebashvili's "Mother Language", The  St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, Tbilisi, October 27, 2016.

https://sangu.edu.ge/index.php?page=362&news_id=2269&lang=geo. 

88. სახელმწიფო ენისა და ეთნიკური უმცირესობის ენ(ებ)ის შესწავლა-სწავლების პრობლემები  (საქართველოსა და თურქეთის ენობრივი სიტუაციის მიხედვით), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 13-15 ოქტომბერი 2016. 

Problems of Learning and Teaching of State and Ethnic Minority Languages (according to Georgian and Turkish Languages), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Scientific Research Center of the Georgian-Ossetian relationships, II International conference: "Prospects  of Development of Georgian-Ossetian Relations: "Georgian-Ossetian Relations - History and Modernity"; Tb., October 13-15, 2016.

89. ქართული ენის სწავლება  საქართველოს ამჟამინდელი საზღვრების მიღმა მცხოვრები ქართველებისათვის: უახლოესი ამოცანები, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, VIII, ქუთაისი, 2016, გვ. 191-215. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 29-30 ოქტომბერი, 2016.  საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“.

Teaching Georgian language to Georgians living abroad at present: the Closest Aims, Annual of Kutaisis Scientific Library, VIII, Kutaisi, 2016; pg. 191-215. VIII international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library, October 29-30, 2016. Printing Centre Kutaisi.

90. თანამედროვე ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები/ საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე საინფორმაციო ომის კონტექსტი/, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, XI, 2016. გვ. 425-468. კრებული ეძღვნება წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრე ოქროპირიძეს. გამომცემლობა “ჯეოპრინტი”.

The Actual Problems of the Modern Kartvelology (the context of the informational war against Georgia), Gori State Teaching University Humanitarian Science Faculty, The Center of History and Archeology Center scientific works,  XI, 2016. pg., 425-468. The collection was dedicated to St. Archbishop Alekhsandre Oqropiridze. Printing House “Geoprinti”.

91. ტრადიცია და ქალის თავისუფალი ნება „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტში (გენდერული დისკურსი), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა შოთა რუსთველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავს, ქუთაისი, 18-19 ნოემბერი, 2016. დაიბეჭდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებულში „რუსთაველი და ოქროს ხანის საქართველო“, 2016. გვ. 62-80. ISBN 978-9941-462-45-0 გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.

Tradition and the Free Will of the Woman in “The Knight in The Panther’s Skin” (the Discourse of Gender), scientific conference organized by the Department of Georgian Philology of Humanitarian Sciences of the Akaki Tsereteli State University, dedicated to the 850th anniversary of Shota Rustaveli. Kutaisi, November 18-19, 2016. The scientific journal was printed in Batumi State University conference proceeding: “Rustaveli and the Georgia of the Golden age”, 2016. pg., 62-80, ISBN 978-9941-462-45-0. Printing House “Batumi Shota Rustaveli State University”.

92. შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი ეთნოსები და მათი სალაპარაკო ენა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის "ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, V, თბ., 2016, გვ., 72-87, ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის VII სამეცნიერო კონფერენცია „შოთა რუსთაველი - 850“, თბილისი, 13-14 დეკემბერი, 2016. 

Ethnos and Language of Communication in Shota Rustaveli’s Poem “The Knight in the Panther’s Skin”, Georgian University “Actual Problems of Kartvelology”, V, Tb., pg. 72-87. VIIth scientific conference of Georgian University Kartvelological Center  “Shota Rustaveli -850”, Tbilisi, December 13-14, 2016. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v5_8.pdf

93. გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - I /პაოლო იაშვილის პოეზია/, ჟურნალი "განთიადი",  2017 წლის 7-8 (ივლისი, აგვისტო) ნომერი. წაკითხულ მოხსენება: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი „ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული დაჯგუფების შექმნიდან მე-100 წლისთავისადმი. 

Grammatical Norms and Poetic Tricks - I /Paolo Iashvili Poetry/, Journal “Gantiadi”, June-July 7-8, 2017. The paper was presented  at the National Scientific Conference of Akaki Tsereteli State University dedicated to the 100th anniversary of the creation of a literary group of "Tsisperkantselta".

94. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ორიენტირები თანამედროვე გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, კრებული: „საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი“; საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბ., 2016, გვ. 45-59 გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/uzenaesisabcho.pdf 

The Guideposts of the Suprime Council of Georgian Republic in Geopolitical Context, the collection: „The Supreme Council of Georgian Republic and the Act of Reestablishment of Independence on 9 April” , The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia. Tbilisi, 2016, pg.45-59. Georgian University Printing House. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/uzenaesisabcho.pdf 

https://iberiana.wordpress.com/2020/01/14/t_putkaradze/

 

2015

95. ქართველური თემონიმების წარმოებისა და ქართველური თემების ისტორიის მიმართებისათვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ონომასტიკური კრებული, ახალციხე, 2015, გვ. 300-307. გამომცემლობა: „სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი“. 

On the Formation of Georgian Temonyms and a History of Kartvelian Community Relations. Samtskhe-Javakheti State University, Collection of Onomastic, Akhaltsikhe, 2015, pg. 300-307. Printing House “Samtskhe-Javakheti University”.

96. საერთოქართველური ენისა და ქართული სალიტერატურო ენის მიმართებისათვის (ფონემატური სტრუქტურა). К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ ОБЩЕКАРТВЕЛЬСКОГО И СТАНДАРТНОГО ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКОВ (ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА), ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕСТНИК ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Издательство: Автономная некоммерческая организация высшего образования "ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ" (Пермь), Номер: №1 (2) Год: 2015 გვ. 30-32. ISSN: 2409-6849 https://elibrary.ru/item.asp?id=23891098;

 https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411208

To the Study of Chronology of the Proto-Kartvelian and Standard Georgian Languages (phonemic structure), Eurasian bulleten of humanitarian sciences, Printing house: Autonomoues non-governmental organization of higher education “Institute of Economic and Finances”, Perm, №1 (2), 2015, pg. 30-32. ISSN: 2409-6849

97. ქართული ენა, როგორც თურქეთის რესპუბლიკის კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი: პრობლემები, პერსპექტივები, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ტ. IV, 2015, გვ. 7-49. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) ქართველოლოგიის ცენტრის V საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „თურქეთელი ქართველები: ისტორია და პერსპექტივები“; 28-29 მაისი, 2015.

Georgian Language, as one of the Constituent of Culture of the Turkish Republic: the Problems and Perspectives, Actual Problems of Kartvelology, IV, 2015, pg., 7-49. Printing House “Georgian University”. Vth International conference “The Georgians from Turkey: history and perspectives” organized by The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, May 28-29, 2015.

http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v4_1.pdf

98. 1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის შთამომავლების აღსანიშნავად გამოყენებული ტერმინები ("მესხი", "მუსლიმანი ქართველი", "თურქი", "თურქი-მესხი", "მესხეთის თურქები", ახალციხელი თურქები...) და დეპორტირებულთა შთამომავლების რეპატრიაციის პრობლემები, ქართველური მემკვიდრეობა,  XIX, 2015, გვ.,152-168. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.

Terms Denoting Descendants of the Population Deported  from  the South Georgia in 1944 (meskh, muslim Georgian, Turkish-Meskh, Meskhetian Turkss, Turks form Akhaltsikhe) and Repatriation Problem of  the Ansestors of the Deportees; Kartvelian Heritage, XIX, 2015, pg., 152-168. Printing House „Kutaisi State University”. 

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XIX/PutkaradzeTariel.pdf

99. განათლება და ქართველთა ეთნიკური (ეროვნული) თვითაღქმა ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი II, თბ., 2015, გვ. 82-93. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. 

Education and Ethnic (National) Self-perception of Georgians in Historical South-West Georgia (Achara, Lazeti, Tao-Klarjeti, Samtskhe-Javakheti), Proceedings of The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia., Volume II, Tbilisi, 2015, pg., 82-93. Printing House “Georgian University”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/sangu_publ_II.pdf

100. ზმნური ყალიბები და მათი სემანტიკური კომპონენტები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი II, 2015, გვ. 110-116. გამომცემლობა „მერიდიანი“.

Verb Forms and their Semantic Components, The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Humanitarian Sciences and Law Fafulty works, Volume II, 2015, pg. 110-116. Printing House “Meridiani”.

101. ეთნოლინგვისტური დივერსიები საქართველოში (რუსული კონტექსტი), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი III, 2015, გვ. 180-187. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“.

Ethno-linguistic Diversions in the Georgia (Russian discourse), works of The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Faculty of Humanities and Law, III, 2015, pg., 180-187. Printing House “Georgian university”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_III.pdf

102. უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია II - ქართველთა ერთიანობის სიმბოლო, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი IV, 2015, გვ. 114-119.  გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე  (მიეძღვნა უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II-ის აღსაყდრებიდან 37 წლისთავს), 23 დეკემბერი, 2014.

His Holiness and Beatitude, Catholicos-Patriarch of All Georgia, the Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and Metropolitan bishop of Bichvinta and Tskhum-Abkhazia Ilia II – Symbol of Unity of All Georgians, Works of The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Faculty of Humanities and Law, IV, 2015, pg. 114-119. Printing House “Georgian University”. The paper was presented at the conference in The Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia (which was held on the occasion of the 41st anniversary of the enthronement of His Holiness and Beatitude, Catholicos-Patriarch of All Georgia, the Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and Metropolitan bishop of Bichvinta and Tskhum-Abkhazia Ilia II, December 23, 2014.http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_IV.pdf 

103. თურქი/ბუნთურქი „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი V, 2015, გვ. 111-120. გამომცემლობა “ქართული უნივერსიტეტი“. 

Turk/BunTurk according to the Kartlis Tsksovreba (the Georgian Chronicles); works of The Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia Faculty of Humanities and Law, V, 2015, pg., 111-120. Printing House “Georgian University”.

http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_V.pdf

104. ეგრისი, ლაზიკა, კილხა/კულხა - განსხვავებული სემანტიკის მქონე გეოგრაფიული სახელები თუ ერთი „სახელმწიფოს“ აღმნიშვნელი სხვადასხვა დროის ქორონიმები? ონომასტიკური კრებული, ახალციხე 2015. გვ. 285-299. გამომცემლობა: „სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.

Egrisi, Lazika Kilkha/Kulkha – the Geographical Names with the Different Semantics of the Names (homonyms) of one and the same “State” in the different epochs?, Samtskhe-Javakheti State University, Journal of Onomastic, Akhaltsikhe, 2015, pg., 285-299. Printing House “Samtskhe-Javakheti State University”.

105. უცხოენოვან ველში ქართველთა სწრაფი ასიმილირებისა თუ ხანგრძლივი ნოსტალგიის ენობრივი და ფსიქოლოგიური მიზეზები, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ფსიქოლოგია: ტრადიცია, თანამედროვეობა", მიეძღვნა რევაზ ნათაძის ხსოვნას, 29 ოქტომბერი, 2015.

Psychological Reasons of the Assimilation of Georgian in the Foreign Langugae Environment or Prolonged Nostalgia,  scientific conference dedicated  to R. Natadze, organized by The St. Andrew the first-called University of the Patriarchate of Georgia: “Psychology: Tradition, Modernity”, October 29, 2015.

106. ენა და ერი აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკის მიხედვით, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, VII, ქუთაისი, 2015, გვ. 324-358. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. წაკითხული მოხსენება: ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის VII საერთაშორისო კონფერენცია, 24-25 ოქტომბერი, 2015. საგამომცემლო ცენტრი: „ქუთაისი“.

Language and Nation According to Akaki Tsereteli publications. Annual of Kutaisi Scientific Library, VII, Kutaisi, 2015, pg. 324-358. Printing centre “Kutaisi”.  The paper was presented at the VIIth international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library of Kutaisi, October 24-25, 2015. Printing Centre “Kutaisi”.

107. ენობრივი ერთეულების აღმნიშვნელი ტერმინები აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავს, ქუთაისი, 22-23 ოქტომბერი, 2015. 

The Terms used to Describe Linguistic Units in Akaki Tsereteli's Publication, The National Scientific Conference organized by Akaki Tsereteli State University was dedicated to the 175th anniversary of Akaki Tsereteli's birthday and 100th annyversary of his death, Kutaisi, October 22-23, 2015.

108. ცხინვალის მხარესა (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქსა) და აფხაზეთში მიმდინარე „კონფლიქტის“ ტერმინოლოგიური შეფასებისთვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“, 13-15 ოქტომბერი, 2015. მოხსენება დაბეჭდილია: კონფერენციის მასალები, თბ., 2015, გვ. 262-267. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 

For the Evaluation the „Conflicts” of Tskhinvali (Former Autonomous District of South Ossetia) and Abkhazia in a Terminological Way, I International conference of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Scientific Research Center of the Georgian-Ossetian Relationships: The perspectives of the Georgian – Ossetian relationships in the modern view”, October 13-15, 2015. The article was printed in the conference proceeding, Tb., 2015, pg. 262-267. Printing House “Universal”. https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/ZoyZZzKN-hy3AZ3D/

109. მე-ს იდენტიფიკაციის საკითხისათვის ქართველ ახალგაზრდებში, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:  პიროვნება და საზოგადოება ფსიქოლოგიის მეცნიერებაში, 25-26 ივნისი,  2015. 

Identification of I Among The Georgian Youth, scientific conference of the Faculty of Social Sciences of The St. Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia on the Subject: Personality and Society in Psychology, June 25-16, 2015.

110. ქართველისა და საქართველოს აღმნიშვნელი სახელები საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე საინფორმაციო ომის კონტექსტში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრეს (ოქროპირიძის) დაბადებიდან 190-ე წლისთავს, 5 ივნისი, 2015. 

Names Refering to the Georgian and Georgia in the Context of the Information War Against Georgia, scientific conference of the Gori State Teaching University dedicated to the 190th anniversary of the birth of St. Bishop Alexander (Okropiridze), June 5, 2015.

111. „საქართველოს სახელმწიფო ენა: თანამედროვე გამოწვევები“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "სახელმწიფო ენა საუნივერსიტეტო კურსებსა და სახელმძღვანელოებში“, 14 აპრილი, 2015. 

State Language of Georgia: Current Challenges, Scientific Conference of The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, "State Language at University Courses and Textbooks", April 14, 2015.

 

2014

112. უცხოური პოლისემანტიკური ტერმინები ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში (რეგიონი, რეგიონული ენები, რეგიონალიზმი), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები,  I, თბ., 2014, გვ. 306-332. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“.

Foreign Polysemantic Terminologies in Georgian Political Context (region, regional languages, regionalism), proceedings of The St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia faculty of Humanitarian Sciences, I, Tb., 2014, pg. 306-332. Printing House: “Georgian University”. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/journals/hum_publ_I.pdf

Foreign polisemantic terms in Georgian political context (region, regional languages, regionalism).

113. ქართული ენის სწავლება "ქართული ტექსტების ეროვნული კორპუსის"  (ტექსტების კორპუსის) ბაზაზე: პრობლემები და პერსპექტივები, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, III, 2014; გვ. 133-141. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მესამე (საერთაშორისო) კონფერენცია თემაზე: „ქართული სალიტერატურო ენის სწავლება საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთათვის: შედეგები, პრობლემები, პერსპექტივები“, თბილისი, 11-12 აპრილი 2014. კონფერენცია მიეძღვნა ლაზარეს შაბათს (ქართული ენის დღე) და 14 აპრილს (ქართული სახელმწიფო ენის დღე). თანაავტორები: მ. ლაბაძე, თ.ლომაძე ლ.ოთინაშვილი.

Teaching Georgian Language on the Basis of Georgian National Corpus (Texts Corps): Problems and Prospects, Actual Problems of Kartvelology, III, 2014, pg. 129-134. Georgian University Printing House. The article was presented at the III conference of the Georgian University Humanitarian Science Faculty Kartvelological Centre. The conference theme: "Learning Georgian Literary Language for Ethnic Minorities of Georgia and Citizens of other Countries: Results, Problems, Perspectives", Tb., April 11-12, 2014. Co-authors: M. Labadze, T. Lomadze, L. Otinashvili. The conference was dedicated to the Saturday of Lazarus (Georgian Language Day) and April 14th. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v3_16.pdf

114. სახელდების მოტივაცია და მსოფლაღქმა ქართული ენის მონაცემების მიხედვით (დედაკაცი, მამაკაცი; სახელი, სახლი, დასახლება "ცოლის მოყვანა";  სიძე, სიდედრი, სიმამრი...), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის)  სამეცნიერო  კონფერენცია (მიეძღვნა დიდ ქართველ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, დიმიტრი უზნაძეს) თემაზე: "ფსიქოლოგია - მეცნიერება საუნივერსიტეტო სივრცეში“,   19 დეკემბერი, 2014. 

Motivation for Naming and Worldview according to the Data of the Georgian Language (woman, men; name, house, settlement, "marrying somewone"; son-in-law, mother-in-law, father-in-law, etc.), scientific conference of the School of Social Sciences of the St. Andrew the First-Called Georgian University (dedicated to the great Georgian scientist and public figure Dimitri Uznadze) "Psychology - Science in the University", December 19, 2014

115. ენა როგორც პიროვნული, ეთნოკულტურული და ეროვნული მეობის (იდენტობის) განმსაზღვრელი ფენომენი აქტიური გლობალისტური ტენდენციების ეპოქაში /ენობრივი მეობა, ეთნიკური მეობა, ეროვნული მეობა/, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სამეცნიერო კონფერენცია „კვლევები გადამკვეთ სივრცეში“, 28 ნოემბერი, 2014.

Language as a Phenomenon that Identifies Personal, Ethno-cultural and National Identity in the Epoch of Active Globalistic Trend/ Linguistic Identity, Ethnic Identity, National Identity,  scientific conference of the School of Social Sciences of the Georgian Orthodox Church of The St. Andrew the First-Called Georgian University (Faculty) "Studies in the Transmission Area", November 28, 2014.

116. რუსეთის 200-წლიანი დამპყრობლური პოლიტიკის კავკასიური წახნაგები საქართველოს ჩრდილოდასავლეთი ნაწილის - აფხაზეთის - მაგალითზე (რუსულ ოკუპაციას ვინ  და რატომ "ნათლავს"  ქართულ-აფხაზურ ეთნოკონფლიქტად?), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე: "აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები თანამედროვე დისკურსში", 1 დეკემბერი 2014. 

Caucasian Points of 200-year Conquest of Russia Based on the Example of Abkhazia - the North-Western Part of Georgia - (who ‘Buptizes’ Russian Occupation as Georgian-Abkhazian Ethnic Conflict?), scientific conference organized by the Kartvelology Center of the Faculty of Humanities of the St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, "Major problems of Abkhazian contemporary discourse", December 1, 2014.

117. პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპის რუკა და ავტოქთონობის საკითხი “რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის” კონტექსტში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო" (კონფერენცია მიეძღვნა პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან მეასე წლისთავს), ქუთაისი, 5-6 დეკემბერი, 2014. 

The Map of Europe after World War I and the Issue of Automation in the Context of the "The European Charter On Regional Or Minority Languages", international scientific Conference organized by Akaki Tsereteli State University "First World War and Georgia" (conference was dedicated to the anniversary of the start of World War I), Kutaisi, December 5-6, 2014.

118. რეემიგრანტ ბავშვთა ენობრივი პრობლემები (ქართული ენის სპეციფიკური ბგერები, მრავალაფიქსიანი ზმნა, ბრუნვაცვალებადი სუბიექტი... ენა, როგორც ეროვნული იდენტობის საფუძველი და მსოფლაღქმის მოდელი), ჰარმონიული განვითარების საზოგადოების, საქართველოს რეინტეგრაციის ცენტრისა და AWO Bremerhaven-ის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის პრობლემებს, 26 ნოემბერი, 2014. 

Linguistic Problems of Reemigrant Children (Specific Language of Georgian Language, Multi-Word Verb, Turnover Subject... Language as a Basis for National Identity and Model of the World)/ International Conference organized by Reintegration Center of Georgia, People’s Harmonious Development Society and AWO Bremerhaven, dedicated to the reintegration of the returnees, November 26, 2014.

119. საქართველოს თანამედროვე გამოწვევები და 2014 წელს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი "სახელმწიფო ენის შესახებ", საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და  ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში", 19 ნოემბერი, 2014. 

Current Challenges of Georgia and the Draft Law Initiated by the Bureau of Parliament in 2014 on "State Language", scientific conference of the St. Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia on "Language Related Issues and Language Policy in Georgia", November 19, 2014.

120. ქართული ენის სწავლების პრობლემები საზღვარგარეთ (თურქეთის, ირანის, საფრანგეთისა და რუსეთის მონაცემების მიხედვით), ევროპის კავშირის მხარდაჭერით, ლტოლვილთა დანიის საბჭოს და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია (ჩატარდა პროექტის „დიასპორის როლის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში), ყვარელი, 17-18 ნოემბერი, 2014. 

Georgian Language Teaching Issues Abroad (on the basis of the evidence of Turkey, Iran, France and Russia), with the support of the European Union, the Conference of the Danish Refugee Council and the International Center for Migration Policy Development was organized by the Office of the State Minister of Georgia on Diaspora Issues (under the project "Enhancing the role of Georgian Migrants at Home (ERGEM)”, funded by the European Union and implemented by the Danish Refugee Council in cooperation with the International Center for Migration Policy Development (ICMPD) and the Office of the State Minister of Georgia for Diaspora Issues, Kvareli, November 17-18. http://www.diaspora.gov.ge/idex.php?lang_id=GEO&sec_id=106&gal_id=439;

 http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4&info_id=3291;

121. დიმიტრი ყიფიანი და ქართული ენა,  ქართველური მემკვიდრეობა, XVIII, ქუთაისი, 2014, გვ., 159-167. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. მოხსენება წაკითხულია დიმიტრი ყიფიანი და ქართული ენა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისა და "კულტურათშორისი დიალოგის ასოციაციის" მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე (მიეძღვნა წმიდა დიმიტრი ყიფიანის დაბადებიდან 200 წლისთავს), 12 ნოემბერი, 2014.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XVIII/PutkaradzeTariel.pdf

Dimitri Kipiani and the Georgian Language, Kartvelian Heritage, XVIII, Kutaisi, 2014, pg. 159-167. Printing House “Kutaisi State University”. The article was presented at the Georgian University scientific conference organized by Cross-Cultural Dialogue Association (dedicated to 200 annuversary of Dimitri Kipiani), November 12, 2014.

122. საქართველოს ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისათვის, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, VI, ქუთაისი, 2014, გვ. 285-296. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (ეძღვნება ქართველთა და ებრაელთა თანაცხოვრების 26-საუკუნოვან ისტორიას), 25-26 ოქტომბერი, 2014. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“.

123. For Planning Georgian Linguistic Politics, Annual of Kutaisi Scientific Library Kutaisi, VI, Kutaisi, 2014, pg. 285-296.  Printing Centre “Kutaisi”.  VI international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library (dedicated to 26-century history of Georgian and Jewish cohabitation), October 25-26, 2014. Printing House “Kutaisi”.

124. ეგრისი, ლაზიკა, კილხა/კულხა - განსხვავებული სემანტიკის მქონე გეოგრაფიული სახელები თუ ერთი "სახელმწიფოს" აღმნიშვნელი სხვადასხვა დროის ქორონიმები? სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 2014 წლის 11-12 ივნისს ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია.

Egrisi, Lazika, Kilkha / Kulkha - Choronims of Various Periods Referring to One ‘State’ that Carry Different Semantics, Materials of the scientific conference conducted by Samtskhe-Javakheti State University, June 11-12, 2014.

125. სახელდების მოტივაცია და უძველესი გენდერული ბალანსი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის   ფაკულტეტის მიერ 2014 წლის 26-27   ივნისს ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ფსიქოლოგია, თეორია, კვლევა" (მიეძღვნა აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის ხსოვნას). 

Motivation of Naming and Ancient Gender Equallity, scientific conference held by the Faculty of Social Sciences and Law at the the St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia: "Psychology, Theory and Research" (dedicated to the memory of academician Shota Nadirashvili) http://sangu.ge/images/2014/nadprogg.pdf 

126. 400 წლის წინ ირანში გადასახლებულ ქართველთა შთამომავლების ენობრივი კომპეტენცია,  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეოთხე კონფერენცია თემაზე: ირანის ქართველები: ისტორია და პერსპექტივები“, თბილისი, 28-29 მაისი, 2014. თანაავტორი: ს. მულიანი. კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოდან ირანში ქართველთა გადასახლების 400 წლისთავს. 

Language Competence of the Descendants of Georgians Evacuated to Iran 400 Years Ago, IV conference of Kartvelology Center on "Georgians of Iran: History and Perspectives", dedicated to 400 years of Georgian resettlement from Iran, Tbilisi., May 28-29, 2014.

127. უმთავრესი გეოპოლიტიკური რესურსის - დემოგრაფიის - მართვის ერთი ასპექტი (სახელმწიფო ენა, როგორც ქვეყნის მოქალაქეთა კონსოლიდაციის გარანტი), საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის, ბიზნეს პალატისა და ჟურნალ „საქართველოს ეკონომიკის“ კონფერენცია თემაზე: ”საქართველოს 2013 წლის პოლიტეკონომია და 2014 წლის გამოწვევები”, 4 აპრილი, 2014. 

One Aspect of Operating Principle Geopolitical Resource - Demography - the State Language as a Guarantor of Consolidation of Citizens of the Country, conference held by Association of the Georgian Economists, Business Chamber and Magazine "Georgian Economy": "Political Economy of 2013 and Challenges of 2014", April 4, 2014.

 

2013

128. საღვთისმეტყველო ენა მართლმადიდებელ ქრისტიანობასა და ისლამში - სამწიგნობრო ენის განსხვავებული პერსპექტივები, საერთაშორისო ჟურნალი "სამეცნიერო აზრი", II, 2013, გვ. 45-73. გამომცემლობა „უნივერსალი“. მოხსენება წაკითხულია: ქართულ-ირანულ II საერთაშორისო კონფერენციაზე: ქრისტიანობა და ისლამი, თბილისი, 27-30 ნოემბერი, 2012.

Language of Theology in Orthodox Christianity and Islam – Different Prospects of Literary Language, international journal „Scientific Judgement“, II, 2013, pg. 45-73. Printing House “Universal”. The paper was presented at the international conference: “Christianity and Islam”, Tbilisi, November 27-30, 2012.

129. ახალი ნაღმები საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ /ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ახალი პროექტის ერთი კარის კრიტიკული ანალიზი/, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული,V, ქუთაისი, 2013; გვ. 362-372. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. მოხსენება წაკითხულია: ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკოს  V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 26-27 ოქტომბერი, 2013; კონფერენცია ეძღვნება ქუთაისის სამეციერო ბიბლიოთეკის დაარსების 140 წლისთავს. 

New Landmines Against Georgia’s Statehood, Annual of Kutaisi Scientific Library, V, Kutaisi, 2013, pg. 362-272.  Printing Centre “Kutaisi”. The paper was presented at the 5th international conference of Ilia Chavchavadze Public Library, October 26-27, 2013. The conference was dedicated to 140th anniversary since establishment the library. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178771/1/Celicdeuli_2013_N5.pdf

130. ნიკო მარის 1923 წლის საპროტესტო წერილი თბილისის უნივერისიტეტისათვის ქართული ხელნაწერების გადმოცემის გამო, კრებული: "მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები" /კრებული ეძღვნება პროფესორ თორნიკე ეფრემიძის დაბადებიდან 80 წლისთავს/,  ქუთაისი, 2013. გვ. 41-52. 

The Protest Letter Written by Niko Marr in 1923 to the Tbilisi State University about the Publishing Georgian Manuscripts, collection: “The Modern Problems of the Science”, dedicated to the 80th anniversary of Prof. Tornike Epremidze, Kutaisi, 2013. pg., 41-52.

131. ქართულ ზმნურ ფორმათა განდასების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისათვის), ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013, გვ. 303-308. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. /ტომი ეძღვნება ლომან-ეფენდი ქარცივაძის დაბადების 200 წლისთავს/. მოხსენება წაკითხულია:  საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", XIII, ქუთაისი, 17-18 მაისი, 2013 (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და მასალები).

On Methodological Basis for Classification of Georgian Verb Forms, Kartelian Heritage, XVII, Kutaisi, 2013, pg. 303-308. Printing House: “Akaki Tsereteli State University”.  The publication was dedicated to the 200th anniversary of Loman-effendi Kartsivadze. The paper was presented at the symposium “Kutaisi Discussions ”-XIII, Kutaisi, May 17-18, 2013.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XVII/PutkaradzeTariel.pdf. 

132. ქართველური არქიფორმები, ქართველური ენობრივი სამყაროს სეგმენტაციის საკითხი და ქართული ენის თანამედროვე გამოწვევები, ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013, გვ. 309-315. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორები: ე. დადიანი, ქ. გურჩიანი. /ტომი ეძღვნება ლომან-ეფენდი ქარცივაძის დაბადების 200 წლისთავს/. წაკითხული მოხსენება: საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", XIII, ქუთაისი, 17-18 მაისი, 2013. (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და მასალები).

Kartvelian Archi-Forms,  Issue of Segmentation of the  Kartvelian Linguistic World and  Current Challenges of the Georgian Language,  Kartvelian Heritage, XVII, Kutaisi, 2013, pg., 309-315. Printing House „Akaki Tsereteli State University”. The publication was dedicated to the 200th anniversary of Loman-effendi Kartsivadze. The paper was presented at the international scientific symposium: "Kutaisi Discussion", XIII, Kutaisi, May 17-18, 2013 http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XVII/PutkaradzeTariel1.pdf  

133. ქართული ენის ტექნოლოგიზება /პირველი რიგის გადაუდებელი ამოცანები/, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, II, 2013, გვ. 15-24. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. წაკითხული მოხსენება: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრისა და  საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, კონფერენციის თემა: "14 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე" /სამეცნიერო კონფერენციის მასალები/; თბ. 2013.

Technologizing of Georgian Language /the most Urgent Tasks, Actual Problems of Kartvelology, II, 2013, pg. 15-24. Printing House “Georgian University”. The conference paper was presented at  the international conference organized by the Georgian University Humanitarian Science Faculty Kartvelological Center and the Intelectural and Spiritual Center of the Georgian Patriarchate: "April 14 - Georgian State Language Day", Tbilisi, 2013 http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v2_2.pdf 

134. საქართველოს სახელმწიფო ენა, ე.წ. რეგიონული ენები, რეგიონალიზმი და საქართველოს უსაფრთხოების კონცეფცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია: „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული განვითარების თანამედროვე გამოწვევები“; თბილისი, 5 აპრილი, 2013. 

Georgian State Language, Regional languages, Regionalism and Security Concept of Georgia, scientific conference organized by the St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia: Modern Challenges of Local Government and Regional Development of Georgia; Tbilisi, April 5, 2013.

135. საქართველოს სახელმწიფოს პრობლემები თანამედროვე გეოპოლიტიკურ კონტექსტში და 1944 წელს მესხეთიდან დეპორტირებული მოსახლეობის შთამომავალთა რეპატრიაციის საკითხი, ასოციაცია „ტოლერანტისა“ და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „დეპორტირებული მესხები-წარსული და დღევანდელობა“ თბილისი, 17-18 მაისი, 2013. 

The Problems of Georgian State in Modern Geopolitical Context and Issue of Repatriation of Descendants of Deported Population from Meskheti in 1944, joint international scientific conference of the association "Toleranti" and Samtskhe-Javakheti State Teaching University: "Deported Meskhs - Past and Present", Tb., May 17, 2013 http://sknews.ge/index.php?newsid=1597  http://putkaradze.blogspot.com/2013/09/1944.html    

136. ივანე ჯავახიშვილისა და ნიკო მარის ერთი პოლემიკის შესახებ (ქართული უნივერსიტეტი - ეროვნულ და ანტიეროვნულ ძალთა დაპირისპირების მთავარი  თემა), დიდი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერნეცია; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 23 აპრილი, 2013. თანაავტორი: ი. ვაშაკიძე 

Arguing between Ivane Javakhishvili and Niko Marr (Georgian University – main issue of national and antinational power controversion), scientific conference was held on the occasion of anniversary date of prominent Georgian scholar, academician Ivane Javakhishvili. The St. Andrew the First Called Georgian University, April 23, 2013.Co-author: I. Vashakidze  /http://sangu.ge/index.php?do=static&page=jav/

 

2012

137. იდიომთა კლასიფიკაციის კრიტერიუმები და ისტორიული სამხრეთ საქართველოს დიალექტთა ადგილი ქართველურ ენობრივ სამყაროში, პროფესორ შუშანა ფუტკარაძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 5 დეკემბერი, 2012. Classification Criteria of Idioms and the Place of Historical South Georgian Dialects in the Kartvelian Linguistic World, Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of Professor Shushana Putkaradze, Batumi, December 5, 2012 .

138. დავით კლდიშვილის ენობრივი ხედვა და ენობრივი სტილის თავისებურებანი, დავით კლდიაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2012. თანაავტორი: ი. ვაშაკიძე.

Linguistic Viewpoint and Paculiarities of Language Style According Davit Kldiashvili, scientific conference dedicated to Davit Kldiashvili, Kutaisi, 2012. Co-author: I. Vashakidze.

139. ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები და საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ამოცანები, კრებული: "ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები", I, 2012, გვ. 9-38. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე (პირველ საერთაშორისო) კონფერენციაზე; კონფერენციის თემა: ”ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, 25-26 ნოემბერი, 2011

Actual problems of Kartvelology and Objectives of the Kartvelology Centre of Saint Andrew the first Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, Collection:  Actual Problems of Kartvelology, I, 2012, pg., 9-38. Printing House “Georgian University”. The paper was presented at the second conference (the first international) of the Kartvelology Centre of the Saint Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia; Conference theme: “Actual Problems of Kartvelology”, November 25-26, 2011. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v1_1.pdf

133. ლაზეთის მკვიდრ ქართველთა (ლაზთა) ენობრივ-ეთნიკური იდენტობის საკითხები, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, I, 2012, გვ. 207-222. გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“. თანავტორები: ი. თანდილავა, მ. ლაბაძე. წაკითხული მოხსენება: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე (პირველ საერთაშორისო) კონფერენციაზე; კონფერენციის თემა: ”ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები”, 25-26 ნოემბერი, 2011.

Linguistic-ethnic Identity Issues of Lazeti Georgian Inhabitants, Collection:  Actual Problems of Kartvelology, I, 2012, pg., 207-222. Printing House “Georgian University”.  Co-authors: I. Tandilava, M. Labadze. The paper was presented at the second conference ( the first international) of the Kartvelology Centre of the Saint Andrew the first Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia; Conference theme: “Actual Problems of Kartvelology”, November 25-26, 2011. http://dl.sangu.edu.ge/pdf/qapvols/qap_v1_18.pdf 

140. ზმნურ ფორმათა პარადიგმის მანქანური მოდელირების პრობლემები - I, ქართველური მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი, 2012, გვ.,200-212. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. 

Problems of Machine Modeling of Verb Paradigm-I; Kartvelian Heritage, XVI, Kutaisi, 2012, pg., 200-212. Printing House „Kutaisi State University”. 

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XVI/PutkaradzeTariel.pdf

141. "ენის ქარტია" და ეთნიკურ უმცირესობათა ავტოქთონობის საკითხი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, №2, 2012. გვ. 76-88. 

The Charter of the Languages and the Issue of the Autoctonity of the Ethnic Minorities, Bulletin of the national academy of sciences, №2, 2012. pg., 76-88.

142. საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ (გეოპოლიტიკური კონტექსტი), მარი ბროსე - 210 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული), თბილისი, 2012. გვ. 21-29. თანაავტორი: თამარ ბელქანია. 

Scientific war against Georgia (Geopolitical context), Mari Brose -  210, Sokhumi State University works, Tbilisi., 2012, pg., 21-29; Co-author: Tamar Belkania.

143. თურქეთის მოქალაქე ავტოქთონ ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური იდენტობისათვის (ტაოელი ქართველები), ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის  II საერთაშორისო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი (მასალები), ბათუმი, 5-8 სექტემბერი, 2012, 195-197. ISBN 9789941-9284-1-3. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

144. Turkish Citizen for the Linguistic Ethnic Identity of Georgians (Georgians from Tao), II International Conference of the National Center of Manuscripts: Tao-Klarjeti (Materials); Batumi, September 5-8, 2012, pg. 195-197. ISBN 9789941-9284-1-3. Natinal Centre of Manuscripts.

145. შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი სახელმწიფოების მახასიათებლები /პრობლემებისა და წარმატების მიზეზები/, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, IV, ქუთაისი, 2012, გვ., 249-260. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. მოხსენება წაკითხულია: ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე /მიეძღვნა "ვეფხისტყაოსნის’’ პირველი ბეჭდური გამოცემის 300 წლისთავს/, ქუთაისი, 20-21 ოქტომბერი, 2012. 

Features of the States Described in Shota Rustaveli’s “The Knight in the Panther’s Skin” (Reasons of Failures and Success ), Annual of Kutaisi Scientific Library, IV, Kutaisi, 2012. pg., 249-260. Printing Centre “Kutaisi”. The paper was presented at the IV international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library /dedicated to the 300th anniversary of the first print edition of "The Knight in the Panther's Skin", Kutaisi, October 20-21, 2012.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178766/1/Celicdeuli_2012_N4.pdf

146. ზმნის კომპიუტერული მოდელირების ერთი საკითხი: რამდენ პირიანია "ვაკეთებ" ზმნა?,  მოხსენება წაკითხულია: ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე /მიეძღვნა ბიბლიოთეკის დაარსების 140 წლისთავს/, ქუთაისი, 9-10 ნოემბერი, 2012. თანაავტორი: ს. ადამია. 

One of the Problems of Computer Simulation of Verb: Category of Person of the Verb "to do", V International Scientific Conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library / dedicated to the 140th anniversary of the establishment of library /, Kutaisi, November 9-10, 2012. Co-author: S. Adamia.

147. ილია ჭავჭავაძის ენობრივი კონცეფციის ძირითადი ასპექტები, ქართველური მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი, 2012 გვ., 213-223. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი: ი. ვაშაკიძე. წაკითხული მოხსენება: ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 175-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პეტერბურგი, 25-30 ნოემბერი, 2012.

Main Aspects of Ilia Chavchavadze’s Concept of Language, Kartvelian Heritage, XVI, Kutaisi, 2012, pg., 213-223. Printing House „Kutaisi State University”. The scientific conference was organized by St. Petersburg State University dedicated to the 175th anniversary of Ilia Chavchavadze, November 25-30, 2012. Russia, St. Petersburg. Co-author: I. Vashakidze http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XVI/PutkaradzeTariel1.pdf

148. რუსეთის საცავებში არსებული ქართული ხელნაწერებისა და სიძველეების საქართველოსთვის გადმოცემის საკითხი (1922 წ) და ნ. მარისა და ივ. ჯავახიშვილის დაპირისპირება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 14-15 აპრილი, 2012. თანაავტორი: ია ვაშაკიძე. 

The Issue of Transferring Georgian Manuscripts and Antiquities to Russian Stores in Georgia (1922), Controversy Between N. Marr and Iv. Javakhishvili. The international scientific conference was organized by the Georgian Technical University Theology Center, Tbilisi, April 14-15, 2012, Co-author: I. Vashakidze

 

2011

149. სინთეზატორის ალოფონური ბაზის განსაზღვრა არტიკულაციური მახასიათებლების  მიხედვით, ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011, გვ., 158-164. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი ა. ვაშალომიძე. 

Defining Allophonic Base of Synthezator According to Articulatory Features, Kartvelian Heritage, XV, Kutaisi, 2011, pg., 158-164. Printing House „Kutaisi State University”. Co-authot: A. Vashalomidze. 

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XV/VashalomidzeAleksandre.pdf

150. ვაჟა-ფშაველა ქართული სამწიგნობრო ენის, ანბანისა და ქართველური დიალექტური ლექსიკის შესახებ, ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011, გვ., 43-51. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. /ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს/. 

Vazha-Pshavela on Georgian Literary Language, Alphabet and Kartvelian  Dialect Vocabulary,  Kartvelian Heritage, XV, Kutaisi, 2011, pg., 43-51. Printing House „Kutaisi State University” /dedicated to the 150th annuversary of the prominent writer Vazha Pshavela/.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XV/PutkaradzeTariel.pdf

143. 1790 წლის "ივერიელთა ერთობის ტრაქტატის" ტექსტის სემანტიკური ანალიზი (ყოველნი ივერიელნი; ზემო და ქვემო ივერიის ქვეყანანი; ერთისა ენისა მქონებელნი;  მავასხებლობითი/მავასხელობითი სიყვარული), ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, III, ქუთაისი, 2011, გვ. 214-220. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ეძღვნება სვეტიცხოვლის 1000 წლისთავსა და 2009-2010 წლების "სრულიად საქართველოს და ყოველთა ივერიელთა ერთობის ახალ ტრაქტატს", 13 ოქტომბერი, 2010 

Semantic Analyses of the text “The Unity of the People of Iveria” 1970 (All the people of Iveria; the countries of highland and lowland of Iveria; the owners of the same language; affection of mutual duties), Annual of Kutaisi Scientific Library, III, Kutaisi, 2011, pg. 214-220. Printing Centre “Kutaisi”. The paper was presented at the first scientific conference of Georgian University Kartvelological Centre dedicated to the 1000 annuversary of Svetitskhoveli and “The Unity of the People of Iveria” of 2009-2010 years, October 13, 2010. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178760/1/Celicdeuli_2011_N3.pdf

151. თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა იდენტობის საკითხები, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, III, ქუთაისი, 2011, გვ. 221-239. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. თანაავტორი: მ. ლაბაძე. 

The Identity Issues of the Identity of the Georgians Settled in Turkey, Annual of Kutaisi Scientific Library, III, Kutaisi, 2011, pg., 221-239. Printing Centre “Kutaisi”. Co-author: M. Labadze http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178760/1/Celicdeuli_2011_N3.pdf

152. ქართველთა შობა-ახალი წელი და მეკვლე, ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011, გვ., 247-262. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი: დ. შავიანიძე. 

Christmas and New Year of Georgians, and First Visitor to Family at New Year, Kartvelian Heritage, XV, Kutaisi, 2011, pg., 247-262. „Printing House „Kutaisi State University”. Co-author: D. Shavianidze.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XV/PutkaradzeTariel1.pdf

153. ქართველთა დედაენა: ლაზარეს შაბათი /ქართული ენის დღე/ და 14 აპრილი /საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე/,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში“, თბილისი, 14-15 აპრილი, 2011 /დაიბეჭდა მოხსენებათა თეზისები/. 

Mother tongue  of the Georgian: Saturday of Lazatus / Georgian Language Day / and April 14 / Day of State Language of Georgia /, the international scientific conference organized by the Georgian Technical University Theology Center: "The Role of Georgian Language in the State Reconstruction of Georgia", Tb., April 14-15, 2011.

154. ცნებები; „საქართველოს სახელმწიფო ენა“, „ქართველთა დედაენა“, „უმცირესობის ენა“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფო ენის დღეს - 14 აპრილს, თბილისი, 2011.

Notions: “Georgian State Language”, “Mother Tongue of All Georgians”, “Minority Language”, scientific conference of the Saint Andrew the first Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia on the occasion of state language of Georgia – April 14, 

2011.

155. იუსუფელში /თურქეთი/ მცხოვრებ ქართველთა იდენტობის საკითხები, ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 15-16 ოქტომბერი, 2011. 

Issues of Identity of Georgians Living in Yusufl /Turkey/, III international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze Public Library, Kutaisi, October 15-16, 2011.

 

2010

156. ამასიელი ქართველები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ტბელობა”, კონფერენციის მასალები; 2-3 ოქტომბერი, 2010, გვ. გამომცემლობა „სეზანი“.

Amasyan Georgians, international scientific conference on the Saint Tbel Abuseridze University of the Patriarchate of Georgia – “Tbeloba”, Conference Proceeding; Eparchy of Skhalta, October 2-3, 2010, Printing House “Sezani”.

157. ქართული ენა - ქართველთა ეროვნული სიცოცხლე /სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლეებისა და ქადაგებების მიხედვით/, ქართველური მემკვიდრეობა, XIV, 2010, გვ. 9-35. “აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა”. (ტომი ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმიდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს). 

წაკითხული მოხსენება: ქართული იდეა და ქართული ენა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლეებისა და ქადაგებების მიხედვით, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010. გვ. 242-243.

The Georgian Language - National Life of Georgians/According to Epistles, Sermons and Speeches of Cathalicos-Patriarch of All Georgia, the Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and Metropolitan Bishop of Abkhazia and Pitsunda, His Holines and Beatitude Ilia II/, Kartvelian Heritage, XIV, 2010, pg. 9-35. Printing House „Kutaisi State University”. The publication was dedicated to the Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and Metropolitan Bishop of Abkhazia and Pitsunda, His Holines and Beatitude Ilia II. The paper was presentedat the international scientific conference “Information technologies, modeling, management”, on the occasion of the 80th anniversary of academician I. Prangishvili. Tbilisi, November 1-4, 2010, pg. 242-243.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XIV/PutkaradzeTariel.pdf.

158. 2002 და 2010 წლების საერთო-სახალხო აღწერები რუსეთში და ქართველთა იდენტობის საკითხები; ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 14-17 ივნისი, 2010.

Georgian Identity Issue According to the Public Census during 2002-2010 in Russia, scientific conference of Ivane Javakhishvili Institute in History and Ethnology, Tbilisi, June 14017, 2010. 

159. საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის ისტორიიდან, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიდაჭარობა, 2010. გვ. 147-149. მოხსენება წაკითხულია შემდეგი სათაურით:  საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის ისტორიისათვის, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”დიდაჭარობა”, 01-02 მაისი, 2010. გამომცემლობა „სეზანი“. ISBN 978-9941-0-2796-3.

The History of Georgia and Russia, international scientific conference “Didacharoba”, 2010, pg. 147-149. The paper was presented as: History of Russian aggression in Georgia, Georgian Patriarchate St. Tbel Abuseridze State University international conference “Didacharoba”, May 1-2, Printing House “Sezani”, ISBN 978-9941-0-2796-3.

160. ისტორიული უმცირესობის ენის ცნება "რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის" მიხედვით და საქართველოში არსებული ენების კვალიფიკაციის საკითხი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა, როგორც კულტურათშორისი მედიატორი", კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2010. გვ. 566-587. გამომცემლობა: „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.

Language Notion of Historic Minorities According to “The European Charter for Regional or Minority Languages” and an Issue of Qualification of Existing Languages in Georgia. International scientific conference of Kutaisi Akaki Tsereteli State University Humanitarian Faculty: “Language as a Crosscultural Mediator”, Conference Proceedings, Kutaisi, 2010, pg. 566-587. Akaki Tsereteli University Printing House. 

161. "რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის" ევროპული სამდივნოს (ევროპის საბჭო) ბოლო რეკომენდაციები (14.09.2010) და საქართველოს ენობრივი პოლიტიკის აქტუალური საკითხები, ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის II საერთაშორისო სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, II, ქუთაისი, 2010. გვ., 194-203.  „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. 

“The European Charter for Regional or Minority Languages” and the Questions of Georgia’s Language Policy, The Annual of Kutaisi Scientific Library, II, Kutaisi, 2010., pg., 194-203. Printing House „Kutaisi State University”.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178743/1/Celicdeuli_2010_N2.pdf

162. ჭანები /სანები და ლაზები, ცოტნე დადიანის სახელობის სოხუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი, №8-9, 2010. გვ. 333-344 ISSN 1987-8877. ჟურნალი ეძღვნება პროფესორ ვალერიან ჭანიას ნათელ ხსოვნას.

Chans/Sans and Laz, Sokhumi State Independent University Tsotne Dadiani Scientific Journal, №8-9, 2010, pg. 333-344. ISSN 1987-8877. The journal was dedicated to the commemoration of Valerian Chania.

163. ართვინის ილის (თურქეთის რესპუბლიკა) ავტოქთონ ქართველთა დიალექტების საზღვრებისათვის, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის I საერთაშორისო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი; 2010 წლის 05-08 ოქტომბერი. მოხსენებათა სრული ვარიანტები დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში; თბ.,  2010, გვ. 391-401 (ინგლისური რეზიუმე გვ. 401). ISBN 978-9941-9284-0-6. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (გამოქვეყნებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის დაფინანსებით).

Dialectal borders of Autochthon Georgians in Artvin Ili (Turkish republic), I international conference of National Institute of Manuscripts, October 05-08, 2010. Conference Proceeding; Tbilisi, 2010, pg. 391-401 (English resume pg.401). ISBN 978-9941-9284-0-6. Natinal Centre of Manuscripts. Published with financial assistance of Shota Rustaveli National Scientific Foundation.

164. ხმოვანი პრეფიქსების ფუნქციისათვის ქართულ (ქართველურ) ზმნაში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული: "ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები", ტ. II, თბ., 2010, გვ. 290-303. გამომცემლობა „უნივერსლი“. მოხსენება წაკითხულია: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციაზე: ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, თბ., 21-22 მაისი, 2010.

Function of Vowel Prefixes in Georgian (Kartvelian) Verb, Sokhumi State University collection: “Linguistic Kartvelology and Problems of Apkhaziology”, V. II, Tb., 2010, pg. 290-303. Printing House “Universal”.The paper was presented at the II scientific conference in Sokhumi State University, Tb., May 21-22, 2010.

http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32227&shelfbrowse_itemnumber=45994#holdings 

 

2009

165. ოლთისი: სახელის ეტიმოლოგიისა და ციხე-ქალაქის რეალური ისტორიისათვის, ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, I, ქუთაისი, 2009. გვ. 250-263. საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“. მოხსენება წაკითხულია: ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, ქუთაისი, 15-16 ოქტომბერი, 2009. 

Oltisi:  on the Etymology of the Name and the Real History of the Acropolis, Annual of Kutaisi Scientific Library, I, Kutaisi, 2009. Pg., 250-263. Pubishing Centre “Kutaisi”. Read at the first international scientific conference of Kutaisi Ilia Chavchavadze’s Public Library, Kutaisi, October 15-16, 2009. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/178709/1/Celicdeuli_2009_N1.pdf http://www.scribd.com/doc/21258763/T-Putkaradze-Oltisi

166. ქართველური დიალექტების კლასიფიკაციის კრიტერიუმისათვის, კრებული: ქართველურ ენა-კილოთა განდასების საკითხები (XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მოხსენებები), ქუთაისი, 2009. გვ.14-43. ISBN 9941-9102-0-3. გამომცემლობა „ლამპარი“

Criteria of Kartvelian Dialect Classification, Collection: Grouping Issues of Kartvelian Idioms (XXIX republican dialectological scientific session papers), Kutaisi, 2009, pg. 14-43. ISBN 9941-9102-0-3. Printing House “Lampari”.

167. დღეს არის თუ არა აქტუალური ქართველური ენა-კილოების კვალიფიკაცია-კლასიფიკაციის პრობლემატიკა? კრებული: ქართველურ ენა-კილოთა განდასების საკითხები (XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მოხსენებები), ქუთაისი, 2009. გვ. 5-13. ISBN 9941-9102-0-3. გამომცემლობა „ლამპარი“.

Is Kartvelian language-dialects classification actual nowdays? Collection: Grouping Issues of Kartvelian Idioms (XXIX republican dialectological scientific session papers), Kutaisi, 2009, pg. 5-13. ISBN 9941-9102-0-3. Printing House “Lampari”.

http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen 

168. I-VI  საუკუნეების ქართლის სამეფოდ დასავლეთი ნაწილი (ეგრისი, სუანეთი, მარგვეთი, არგუეთი...) ლინგვო-კულტურული თვალსაზრისით (“ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით), ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, ქუთაისი, 2009, გვ. 244-267. გამომცემლობა „ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. მოხსენება წაკითხულია: საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", XII, ქუთაისი, 13-14 ნოემბერი, 2009 (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და მასალები) 

The West Part of the Kartli Kingdom (Egrisi, Suaneti, Margueti, Argueti…) of A.D. I-VI in Terms of Linguo-Cultutal Situation (According to Georgian Chronicles), Kartvelian Heritage, XIII, Kutaisi, 2009, pg., 244-267. Printing House “Kutaisi State University”. The paper was read at the international symposium “Kutaisi Discussions”, XII, Kutaisi, November 13-14, 2009. 

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XIII/PutkaradzeTariel.pdf; http://www.scribd.com/doc/22581076/Simpoziumi-Kutaisuri-Saubrebi-XII-2009

169. იუსუფელის (ისტორიული ტაოს) ქართულენოვან სოფელთა ეთნო-ლინგვისტური მიმოხილვა - I: ჴევაი (Biçakçilar), ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ. 65-78. გამომცემლობა „ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. თანაავტორი - რ. გუჯეჯიანი. წაკითხული მოხსენება: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”ტბელობა“, ოქტომბერ-ნოემბერი, 2009; კონფერენციის მასალები, ხულო, 2009, გვ. 179-189.  გამომცემლობა „სეზანი“ ISBN 978-9941-023941

Ethnolinguitic Survey of the Georgian Language Villages in Iusufeli (Historical Tao) - Khevai  (Bichakchilar), Kartvelian Heritage, XIII, 2009,  pg., 65-78. Printing House „Kutaisi State University”. Co-author: R. Gujejiani. Presented paper: Georgian Patriarchate St. Tbel Abuseridze State University International Scientific Conference” “Tbeloba”, October-November, 2009; Conference Proceeding, Khulo, 2009, pg. 179-189. Printing House “Sezani”, ISBN 978-9941-023941.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XIII/GujejianiRozeta.pdf

170. "ბატონი" სიტყვაფორმის ისტორიისა და სემანტიკური ნიუანსებისათვის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული კრებული: “ოთარ მიქიაშვილი - 70“, თბილისი, 2009. გვ. 111-118. მოხსენება წაკითხულია: 2009 წლის 3 აპრილს ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა ოთარ მიქიაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავს. გამომცემლობა „უნივერსალი“.

Word-forming History and Semantic Nuances of a Word “Batono” (I am listening), Sokhumi State University proceeding: “Otar Miqiashvili-70".Tbilisi, 2009, pg.111-118. The paper was presented at the scientific conference on the occasion of the 70th anniversary of Otar Miqiashvili. Prnting House “Universal”. http://www.scribd.com/doc/14026178/-The-etymology-of-the-Georgian-word-Batoni

171. თანამედროვე ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური აღწერა "მსოფლიოს ენათა რეესტრის" (inguarium.iling-ran.ru) მიხედვით და არსებული სინამდვილე, საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია: ”საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა)”, ბათუმი, 14-15 ნოემბერი, 2008 

Ethnolinguistic Description of Modern Georgians According to the World Language Registry (inguarium.iling-ran.ru), Exiting Reality, Georgian and the World (past and modernity), Scientific Conference of Shota Rustaveli State University: “Georgia and the World (past and modernity), Batumi, November, 14-15, 2008. http://www.scribd.com/doc/14098229/Putkaradze-Msoflios-EnaTa-Reestri-Da-Sakartvelo.

172. საქართველოს გეოპოლიტიკური სტრატეგიის რამდენიმე ასპექტი: ქართველოლოგიის პოლიტიზების საკითხისათვის, კრებული:  საქართველოში არსებული კონფლიქტი და მშვიდობის პერსპექტივები, საქართველოს საპატრიარქო, კონრად ადენაუერის ფონდი, თბ., 2009, გვ. 221-234. გამომცემლობა „კალმუსი“. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს საპატრიარქოსა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე: ”საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები”, თბილისი, 2-3 დეკემბერი, 2008.

http://www.scribd.com/doc/9100139/Tariel-Putkaradze-Some-Aspects-of-the-Geopolitical-Strategy-of-Georgia 

Some Aspects of the Geopolitical Strategy of Georgia (on Politicization of the Kartvelological Studies), Collection: Causes of War Prospects for Peace. Georgian Orthodox Church, Konrad-Adenauer Foundation, Tb., 221–2009, pg. 221–234. Printing House “Kalamusi”. The paper was presented at the conference organized by the Orthodox Church and the Konrad-Adenauer-Foundation. The conference on the theme: Causes of War - Prospects for Peace. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d911b177-5305-367c-4fca-b31ed0af249a&groupId=252038 

173. სახელის ფორმათმაწარმოებელი აფიქსების ისტორიული მიმართებისათვის ქართველური ქვესისტემების მონაცემების მიხედვით, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, I, თბილისი, 2009. გვ. 170-192. ახლავს რუსული რეზიუმე. ISSN 1987-7838. გამომცემლობა "უნივერსალი" 

On Historic Relation of Noun Form-making Affixes Based on Kartvelian Subsystems; Problems of Linguistic Kartvelology and Apkhaziology, I, Tbilisi, 2009, pg. 170-192. ISSN 1987-7838. Printing House “Universal”. http://www.scribd.com/doc/14026458/soxumis-universiteti. 

174. -ისა, -იშა; -იშე, -იშენ; -ისად, -ისდა, -იზა, -იზან, -იზე... ფორმამაწარმოებელი ფორმანტების ისტორიული მიმართებისათვის (საერთოქართველურისა და ქართველური ქვესისტემების მიხედვით), "ენათმეცნიერების საკითხები", ზურაბ სარჯველაძისადმი მიძღვნილი კრებული, I-II, თბილისი, 2009, გვ. 119-132. მოხსენება წაკითხულია: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკად. ქ. ლომთათიძის საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციზე, თბილისი, 23-24 თებერვალი, 2009

გამომცემლობა: „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1512-04(73).

-isa, -isha, -ishe, -ishen, -isad, -isda, -iza, -izan, -ize…on Historic Relation of Form-making Formants (Based on Common-Kartvelian and Karvelian Subsystems), “Linguistic Questions”, Collection dedicated to Zurab Sarjveladze, I-II, Tbilisi, 2009 pg. 119-132. The paper was presented at Sokhumi State University Scientific Conference dedicated to academician Q. Lomtatidze, February 23-24, 2009. Printing House” “Tbilisi State University”. ISSN 1512-04(73).

http://www.scribd.com/doc/14344131/Tariel-Putkaradze-Mimartulebiti-Da-Danishnulebiti-Brunvebi

175. ქართველური დიალექტური ლექსიკა - სამწიგნობრო ქართულის მასაზრდოებელი წყარო, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”დიდაჭარობა“, მაისი, 2009, გვ. 301-307; კონფერენციის მასალები, ხულო, 2009, გამომცემლობა „სეზანი“.

Kartvelian Dialectal Vocabulary – Nourishing Source of Literary Georgian, Georgian Patriarchate St. Tbel Abuseridze State University International Scientific Conference: Didacharoba, May, 2009; Conference Proceeding, Khulo, 2009, pg. 301-307; Printing House „Sezani”.

176. "რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტია" და ქართული ენა თურქეთის რესპუბლიკაში, ქართულ-თურქული პარალელები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული I, თბილისი, 2009. გვ. 90-102.  გამომცემლობა: „უნივერსალი“

“The European Charter for Regional or Minority Languages” and Georgian Language in Turkish Republic, Georgian-Turkish parallels, Collection of Sokhumi State University, I, Tbilisi, 2009, pg. 90-102. Printing House “Universal”. http://www.scribd.com/doc/19370418/kartuli-ena-turketshi

177. ბუნ-თურქნი: პალეოგრაფიული შეცდომა, თურქულენოვანი ხალხის აღმნიშვნელი ერთ-ერთი უძველესი ეთნონიმი, კომპაქტურად დასახლებული ლტოლვილი "თურქები" თუ "სასტიკ წარმართთა" აღმნიშვნელი მეტაფორა?, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის  I საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ქართული ხელნაწერი", თბილისი, 19-25 ოქტომბერი, მოხსენებათა თეზისები, 2009, გვ. 123-125. ISBN 978-9941-4-6. ხელაწერთა ეროვნული ცენტრი. 

Bun-Tuks: Paleographic Mistakes, One of the Oldest Ethnonim Denoting Turkish Generation, Refugee “Turks” Resetlled in Compact Areas or Metaphor Denoting “cruel pagans?”, Natinal Centre of Manuscripts I International Conference “Georgian Manuscript”, Tbilisi, October 19-25, 2009, Thesises, 2009, pg. 123-125. ISBN 978-9941-4-6 Natinal Centre of Manuscripts  http://www.scribd.com/doc/21513441/Tariel-Putkaradze-turkebi-Turks-bun-turkebi-bunturks

178. საქართველოს "ორგვარი" ლინგვისტურ-ეთნიკურ-პოლიტიკური ისტორია და ადეკვატური რუკების პრობლემა, ჟურნ. "სვეტიცხოველი", №2,   2009, გვ. 56-76.  გამომცემლობა: „ტექნიკური უნივერსიტეტი“

Dual Lingo-ethnic-political History of Georgia and Problem of Adequate Maps, Journal “Svetitskhoveli”,№2, 2009, pg. 56-76. Printing House “Technical University”. http://www.sveticxovelijournal.ge/current.php

179. ისტორიული კოლხეთი და სამწიგნობრო ენა, "ჯვარი ვაზისა", თბილისი, 2009, 3-4.

Historic Kolkheti and a Literary Language, “Djvari Vazisa”, Tbilisi, 2009, 3-4. http://www.scribd.com/doc/19105865/Putkaradze-Kolxa-Da-Samcignobro-Ena 

180. გეოპოლიტიკური ინტერესების შეჯახება ამიერკავკასიაში: ბათუმი 1878, 1920, 1991, 2008, კრებული: "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში", აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2009. გვ, 111-136. გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 11-12 ივნისი.

Impact of Geopolitical Interests in Transcaucasia: Batumi 1878, 1920, 1991, 2008, Collection: “The South-West Georgia in the Context of Geopolitical Interests of Neighbouring States”. International Scientific Conference on the occasion of the 130 years since return to the motherland, Batumi, 2009, pg. 111-136. Printing House” Shota Rustaveli State University”, International conference organizer: Government of Autonomous Republic of Achara Archive, Batumi, June 11-12. http://www.scribd.com/doc/3809567/batumi-geostrategia

181. ქართველური დიალექტური ლექსიკა სულხან-საბას "სიტყვის კონაში", სულხან-საბა ორბელიანის დაბადებიდან 350 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია, ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2009. თანაავტორები: ე. დადიანი, ლ. ხაჭაპურიძე

Kartvelian Dialectal Vocabulary in “Sitkvis Kona” by Sulkhan-Saba, scientific republican conference on the occasion of  350 years unniversary of Sulkhan-Saba Orbeliani, Kutaisi, May 19-20, 2009. Co-authors: E. Dadiani, L. Khachapuridze.

182. ისტორიული უმცირესობის ენის ცნება "ევროპული ქარტიის" მიხედვით და საქართველოში არსებული ენების კვალიფიკაციის საკითხი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი", ქუთაისი, 28 მაისი, 2009.

Language of Historic Minorities According to "The European Charter for Regional or Minority Languages", scientific conference “Language as a crosscultural mediator”, Kutaisi, May 28, 2009.

183. იანეთელი მესხები (ლინგვო-კულტურული ასპექტები), აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 26-27 ივნისი, 2009.

Ianetian Meskhs (lingo-cultural aspects), scientific conference on the occasion of 110th anniversary of Acad. S. Jiqia, Akhaltsikhe, June 26-27, 2009.

184. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენა-კილოებში და საქართველოს ისტორიის ზოგი საკითხი, საქართველოს უნივერსიტეტის I ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 15 აპრილი, 2009. მოხსენებათა მოკლე შინაარსი, თბილისი, 2009, გვ. 41-43. 

Palatalized Vowels in the Kartvelian Language and Dialects and Some Issues of the Georgiam History, I annual conference of Georgian University in humanitarian sciences, April 15, 2009. Tbilisi, pg. 41-43.

 

2008

185. ლინგვისტური სიტუაცია კონფლიქტურ რეგიონებში – აფხაზეთის რუსეთის საზღვართან 1989 წლის მოსახლეობის აღწერის და პოლიტიზირებული ლინგვისტური რუკების მიხედვით, თეორიული ლინგვისტიკის ჟურნალი, ტომი 5–2008, №1, გვ. 87-97. ინგლისური ენის შემსწავლელი სლოვაკური ასოციაცია და პრესოვის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა. ISSN 1336-782X http://www.skase.sk/Volumes/JTL11/index.html 

Linguistic Situation in Conflict Regions - the Abkhazia Border Within Russia According to 1989 Census Data and Politicized Linguistig Maps, SKASE Journal of Theoretical Linguistics, volume 5 – 2008, №1, pg. 87-97 . The Slovak Association for the Study of English & University Library of Presov University. ISSN 1336-782X

http://www.skase.sk/Volumes/JTL11/index.html

186. მოთხრობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტთა ისტორიისათვის ქართული სამწიგნობრო ენისა და ქართველური დიალექტების მონაცემთა მიხედვით, კრებული: "აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძეს", თბილისი, 2008. გვ. 112-127. გამომცემლობა "უნივერსალი". მოხსენება წაკითხულია: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკად. ქეთევან ლომთათიძის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე, 12-13 თებერვალი, 2007 

On the Marking History of Ergative According to the Georgian Literary Language and Kartvelian Dialects. Collection: “To academician Ketevan Lomtatidze”, Tbilisi, 2008, pg. 112-127. Printing House “Universal”. The article was presented at the Tbilisi State University scientific republican conference on the occasion of 75th  unnuversary of Acad. Ketevan Lomtatidze, February 12-13, 2007. http://www.scribd.com/doc/13973516/T-Putkaradze-ergative-20081

187. რატომ დაერქვა აჭარის ერთ-ერთ სოფელს დიდაჭარა?,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით", ხულო, 2-4 მაისი, 2008. მოხსენებათა მასალები, სხალთის ეპარქია, 2008. გვ. 84-86. 

Why was Didachara Called the Name of One of the Villages of Achara? Scientific conference “On the way of St. Endrew the First Called” Khulo, 2-4 May, 2008. Skhalta Eparchy, pg. 84-86.

188. იმპერიული პრინციპის - გათიშე და იბატონე - თანამედროვე პერსპექტივები (სამეცნიერო ლიტარატურასა და გლობალურ ქსელში არსებული ეთნოლინგვისტური რუკების კრიტიკული ანალიზი), ჟურნალი "თანამემამულე" (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა ცენტრალური გამოცემა), № 3 (29), ლონდონი, მაისი-ივნისი, 2008. 

Switch and Rule - Modern Perspectives of Imperial Principles (critical analysis of scientific literature and ethnolinguistic maps uploaded in Internet). Journal: “Tanamemamule” (central publication of Georgians living in foreign countries), №3 (29), London, May-June, 2008. http://www.tanamemamule.eu/arqivi/arq.html

189. კონფლიქტი აფხაზეთში, საქართველოს ფედერალურ ერთეულებად დაშლის მცდელობა და პერსპექტივები (საქართველოს ენობრივი სიტუაციის ანალიზი), ჟურნალი "ჩვენებური", № 4 (16), 2008

Conflict in Apkhazia, Perspectives and Attempt of Deviding Georgia into Federal Units (analysis of Georgian language situation), journal “Chveneburebi”, №4 (16), 2008.

190. სვანები: საცხოვრისი, დედაენა, დიალექტები, კრებული "სვანეთი - ქართული კულტურის სავანე", ეძღვნება საქართველოს კათოლოკოს-პარტიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 75-ე და აღსაყდრებიდან 30-ე წლისთავს, თბილისი, 2008, გვ. 141-152. გამომცემლობა „ხვამლი“. მოხსენება წაკითხულია: 2006 წლის ივნისში სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა თბილისში, ლენტეხსა და მესტიაში

Svans: Place of Living, Mother Tongue, Dialects, collection: „Svaneti – haven of Georgian culture”, dedicated to the 75th anniversary and 30 years after the enthronement of Catholicos-Patriarch of all Georgia Ilia II, Tbilisi, 2008, pg. 141-152. Printing House “Khvamli”. The article was presented at the scientific conference in Lentekhi, Mestia and Tbilisi.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/236408/1/Svaneti_Qartuli%20kulturis_Savane.pdf?fbclid=IwAR1fkEaaeDoPuoo5ZVCkaKPbmzhAluz5Oqr5ye3G7EjcHJ_l2caTkusBEdQ.

191. კვლავ ქართული წყვილბაგისმიერი სპირანტის შესახებ (იმერხეული მასალის მიხედვით), ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 2008. „ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. გვ., 316-321. თანაავტორი: მ. მიქაუტაძე. 

On a Georgia Bilabial Spirant (Based on the Analysis of Imerkhevian Data), Kartvelian Heritage, XII, 2008, pg. 316-321. Printing House „Kutaisi State University”. Co-author: M. Mikautadze http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XII/PutkaradzeTariel.pdf

192. ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი, ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 2008, გვ., 73-87. "ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: რ.გუჯეჯიანი,  რ.თოფჩიშვილი, ნ.შოშიტაშვილი, გ.ჭეიშვილი. 

Ethnographic Zeda (Upper) Matchakheli, Kartvelian Heritage, XII, Kutaisi, 2008, pg, 73-87. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: R. Gujejiani, R. Topchishvili, N. Shoshitashvili, G. Cheishvili

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XII/GujejianiRozeta.pdf

193. კიდევ ერთხელ მცდარი ეთნოლინგვისტური კვალიფიკაციების შესახებ, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2, ქუთაისი, 2008, გვ. 46-62. გამომცემლობა „ინტელექტი“.

Again about Incorrect Ethnolinguistic Qualifications, Gelati Science-Academy journal, 2, Kutaisi, pg. 46-62. Printing House “Inteleqti”.

194. 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, პუტინ-დუგინის გეოპოლიტიკური გეგმები და რუსული ოკუპაციის დასასრულის დასაწყისი, საქართველოს პარლამენტის ანტიკრიზისული საბჭოს ფორმატით გამართული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივები”, 13 ოქტომბერი, 2008. the Act of Reestablishment of Independence on 9 April 1991, Geopolitical Plans of Putin-Dugin’s and the Commence of the End of the Russian Occupation, Anti-crisis council scientific conference of the parliament of Georgia: ‘Perspectives for the restoration of entirety of Georgia’, October 13, 2008

http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/antikrizisuli-sabchos-sxdoma-17824.page

The article:http://www.scribd.com/doc/6505547/The-Perspectives-of-Restoration-of-the-Entirety-of-the-Territory-of-Georgia

195. ქართველთა სამწიგნობრო კულტურა (სწავლების პრინციპებისათვის), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ტბელობა”, კონფერენციის მასალები; ნოემბერი, 2008, გვ. 368-374. გამომცემლობა: „სეზანი“ ISBN 978-9941-0-0851-1. 

Literary Culture of Georgians (on the principles of teaching), Georgian Patriarchate St. Tbel Abuseridze International Scientific Conference “Tbeloba”. Conference Proceedings; November 2008, pg. 368-374. Printing House: “Sezani”.ISBN 978-9941-0-0851-1.

196. ტერმინოლოგიური პრობლემები: ქართველური/ქართული ზეპირსიტყვიერება, ქართველური მწერლობა, ქართველური სამწიგნობრო ენა  და ქართველური დიალექტები, გელათის სასულიერო აკადემიის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის იმერეთის რეგიონალური განყოფილების და მეცნიერების ისტორიის საქართველოს საზოგადოების ქუთაისის განყოფილების ერთობლივი I  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთობის საკითხები”.  22-23 ნოემბერი, 2008 წ.

Terminological Problems: Kartvelian/Georgian Orally Transmitted Folklore, Georgian Literary Language and Georgian Dialects; I Joint International Conference of Gelati Theological Academy, Akaki Tsereteli State University, Georgian Academy of Ecology Imereti Regional Department, Science History Association of Georgia Kutaisi Branch: “The relation matters of religion and science”; Kutaisi, November, 22-23, 2008.

 

2007

197. ასომთავრული ანბანისა და ქართული სამწიგნობრო ენის სათავე - ძვ.წ. II-I ათასწლეულებში არსებული საერთოქართველური ენა, საიუბილეო კრებული: თეოლოგიის კათედრა 5 წლისაა, თბილისი, 2007, გვ.  მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე, თბილისი, 14 თებერვალი, 2007, გვ. 127-157, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

The Beginning of Georgian Capital Script and Georgian Literary Language – Common-Kartvelian Language Existing in the 1st and 2nd Millennium BC, anniversary collection: Theological depatmament is 5 year old, Tbilisi, 2007. The article was presented at scientific conference of Georgian Technical University on the occation of 5th anniversary of Theological Departament, Tbilisi, February 14, 2007, pg. 127-157. Printing House: “Technical University”

198. პავლე, სიმონ და პოლ (პავლე) ზაზაძეების როლისათვის სტამბოლის ქართული სავანის დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 52-74. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". მოხსენება წაკითხულია: "ქუთაისური საუბრები" XI, სიმპოზიუმის მასალები, 2007, გვ. 4.

On the Role of Simon and Pavle (Paul) Zazadzes in the Protection and Preserving of the Istanbul Georgian Cloister, Kartvelian Heritage, XI, Kutaisi, 2007, pg., 52-74. Printing-House “Kutaisi State University”. The paper was presented at the “Kutaisi Discussions”, IX, Symposium Proceeding, 2007, pg.4.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XI/PutkaradzeTariel1.pdf. http://www.scribd.com/doc/2159061/Pavle-Simon-and-Paul-Pavle-Zazadzes

199. ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან I, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 95-98. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორი: ნ. ბართაია. მოხსენება წაკითხულია: "ქუთაისური საუბრები" XI, სიმპოზიუმის მასალები, 2007, გვ. 6.

From the History of Kartvelian Words I, Kartvelian Heritage, XI, Kutaisi, 2007, pg. 95-98. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author: N. Bartaia. The paper is read at the symposium,”Kutaisi Discussions” – XI. Symposium proceeding, 2007, pg.6.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XI/BartaiaNomadi1.pdf

200. ქართველური ზმნის ფორმათწარმოებითი შესაძლებლობები და ლოგიკური პარადიგმის საკითხი, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები,  თბილისი, 22-26 ოქტომბერი,  2007, გვ. 177-179. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 

Formative Capabilities of the Georgian (Kartvelian) Verb and Question of Logical Paradigm; 1st international Congress of Caucasiologists’, Tbilisi, Oct. 22-26, 2007, pg. 177-179. Printing House “Universal”.

201. ქართველური ენობრივი სივრცე - I (ენობრივი სიტუაცია აფხაზეთში, სამეგრელოსა და სვანეთში), ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 341-368. "ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორი: ე.დადიანი.  

Kartvelian Language Space – I (Language Situation In Abkhazia, Megrelia and Svaneti), Kartvellian  Heritage, X1, 2007, პg., 341-368. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author E. Dadiani.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XI/PutkaradzeTariel.pdf

http://www.scribd.com/doc/2323109/Kartvelian-Language-Space-I-Part

202. ქართული სამწიგნობრო ენის საყრდენი ენობრივი ერთეულის საკითხისათვის,”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვეობა”, პირველი კრებული, თბილისი, 2007, გვ. 267-288. ISSN 1512-4622. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. მოხსენება წაკითხულია: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე: ”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და თანამედროვეობა)”, თბილისი, 14, 16-17 აპრილი, 2007.

On the Issue of Basis Lingusitic Unit of the Georigan Literary Language. Issues of Georgian literary language: history and modernity“, first collection, Tbilisi, 2007, pg. 267-288, ISSN 1512-4622. The conference was organized by the Ministry of Education and Science of Georgia: “Issues of Georgian literary language (history and modernity), Tbilisi, April 16-17, 2007.

203. იმფჴრევლის მიკროტოპონიმია, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ., 333-340. “ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი: მ. მიქაუტაძე. 

The Microtoponyms of Impkhrevli, Kartvelian Heritage, XI, 2007, Pg., 333-340. Printing House „Kutaisi State University”. Co-author M. Mikautadze http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/XI/PutkaradzeTariel2.pdf

204. ქართული ენის სამეტყველო ბგერები და სატრანსლიტერაციო სქემის საკითხი, ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, IX, ქუთაისი, 2007, გვ. 67-73. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".

Speech Sounds of Georgian Language and Transliteration Schemes, Kutaisi State University, Faculty of Humanitarian Sciences, IX, 2007, pg. 67-73. Printing House “Kutaisi State University”. http://www.scribd.com/doc/26163857/Putkaradze-Kartuli-Enis-Sametkvelo-Bgerebi-Da

205. უფლისადმი ლოცვა "გლოვის ღელეში" (კიდევ ერთხელ ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" დედააზრის შესახებ), ლიტერატურული დიალოგები, III, ქუთაისი, 2007. გვ. 212-218. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. მოხსენება: "გლოვის ღელე" ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" მიხედვით“ წაკითხულია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე, 21-23 ნოემბერი, 2007.

Pray for God in “The Vale of Tears” (once again about the meaning of “Gandegili” by Ilia Chavchavadze), Literary Dialogues, III, Kutaisi, 2007, pg., 212-218. Printing House “Kutaisi State University”. The paper “The Vale of Tairs” was presented at the scientific conference in Kutaisi State University dedicated to the 170th anniversary of Ilia Chavchavadze, November 21-23, 2007. 

 

2006

206. ქართული ზმნის ლოგიკური პარადიგმის საკითხისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები (ენათმეცნიერული სერია), VIII (I), 2006. გვ. 88-96. „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“,

On an Issue of Logical Paradigm of Georgian Verb, Akaki Tsereteli State University Humanitarian Faculty works (linguistic series), VII (I), 2006, pg. 88-96. Printing House “Kutaisi State University”. http://www.scribd.com/doc/26502926/Tariel-Putkaradze-Kartuli-Zmis-Logikuri.

207. ”არის” მეშველი ზმნის ფონეტიკურ-სემანტიკური ტრანსფორმაციისათვის ქართველურ ენობრივ ქვესისტემებში, XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 14-16 ნოემბერი, 2006, გვ. 23-25. თანაავტორი: ე. დადიანი, გამომცემლობა „ქართული ენა“.

On “aris”- Auxiliary Verb Phonetic-Semantic Transformation into Kartvelian Linguistic Subsystems, XXVI Republican Dialectological Scientific Conference Materials, Tbilisi, November 14-16, 2006, pg. 23-25. Co-author: E. Dadiani. Printing House: “Qartuli Ena”.

208. იმნიეთის (შავშეთის) მიკროტოპონიმია, ქართველური მემკვიდრეობა, X, 2006, გვ.190-196. “ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. თანაავტორი: მ. მიქაუტაძე. მოხსენება წაკითხულია: XXVI რესპუბლიკურ დიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე (იხ. მასალები, თბილისი, 14-16 ნოემბერი, 2006)

Imnieti (Shavsheti) Microtopography, Kartvelolian Heritage, X, 2006. Printing House „Kutaisi State University”. Co-author M. Mikautadze http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/X/MikautadzeMaia.pdf 

209. ივეთი (იმერხევის სოფელი), წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (ორგანიზებული საქართველოს საპატრიარქოს მიერ), თბილისი-ცაგერი, აგვისტო, 2006.

Iveti (Community in Imerkhevi), international conference on the occasion of St. Maksime Agmsarebeli  (organized by Georgian Patriarchate), Tbilisi-Tsageri, August, 2006.

210. ტერმინოლოგიური შეფასება, განათლების დაგეგმვა და საზოგადოებრივი თვითაღქმა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსტეტის ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ბათუმი, 22-24 სექტემბერი, 2006.

Temonological Evaluation, Education Planning and Public Self-perception, the Symposium of Sociocultural Anthropology of Georgian People and Ethnolinguistic International Research Center, Batumi, September 22-24, 2006.

 

2005

211. იმერხეული ტოპონიმები: სამებათი, საყდრიყელი, ხანძთა... და ძველი უნივერსიტეტი, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2005, გვ. 51-54. გამომცემლობა “უნივერსალი“. 

Imerkhevian Toponyms: Samebati, Sakdrikeli, Khandzta… and Old University, Materials of XXXV Republican Dialectological Scientific Session works, Tbilisi, 2005, pg. 51-54. Printing House “Universal”.

212. აბრუტივები იანეთში მცხოვრებ რეპატრირებულთა თურქულ მეტყველებაში, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2005, გვ. 55-56. გამომცემლობა “უნივერსალი“. თანაავტორი: გ. ქამუშაძე

Abrutives in Repatriated Meskhs’ Speech in Inateti, XXXV Republican Dialectological Scientific Session works, 2005, pg. 55-56. Printing House: “Universal”. Co-author: G. Kamushadze.

213. ნა-/ნო- პრეფიქსიან ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ქვესისტემებში, ქართველოლოგიური კრებული IV, თბ., 2005, გვ. 39-46. გამომცემლობა "ქართული ენა". თანაავტორი: ე. დადიანი. 

Formation of the Verb Forms with –na/-no Prefix in the Kartvelian Subsystems, Kartvelological Collection, IV, Tbilisi, 2005, pg. 39-46. Printing House “Qartuli Ena”.  Co-author: Eka Dadiani.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html 

214. სხვადასხვაენოვანი ქორონიმები და სხვადასხვა ისტორიული ეპოქა (მეთოდოლოგიური შენიშვნები კოლხეთ-ლაზიკა-ეგრისის მიმართების მიხედვით), ქართველოლოგიური კრებული IV, თბ., 2005, გვ. 85-91. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

Choronemes of Different Languages and Different Historical Epoch (Methodological Notes According to Colcheti-Lazica-Egrisi Relation), Kartvelological Collection, IV, Tbilisi, 2005, pg. 85-91. Printing House “Qartuli Ena”.  

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html

215. წინარექართველურ (იბერიულ-კავკასიურ-წინააზიურ) და ქართველურ ტომთა აღმნიშვნელი სახელები (მუშქები, მუშქა/მუშქი, მოსხები, მოსოხი/მეშეხი, მოსხიკეს მცხოვრებლები), ჟურნალი "ხვამლი" (ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის გამოცემა), 2 (10) 2005. 

Denoting names (Mushqs, Mushqa/Mushqi, Moskhs, Mosokhi/Meshekhi, population od Moskhike) of Proto-Kartvelian (Iberian-Caucasian-Pre-Asian) and Kartvelian Tribes, 2005. Journal “Khvamli” (Tsageri and Lentekhi Eparchy publication), 2 (10), 2005.

216. ლაზთა ენობრივ-ეთნიკური თვითაღქმის საკითხისათვის, ლაზეთ-ჭანეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 25 აგვისტო, 2005.  საქართველოს პარლამენტი. 

On the Question of Laz Linguistic-Ethnic Self-Perception, Lazet-Chaneti: History and Modernity. Scientific Conference, Tbilisi, August 25, Parliament of Georgia.

217. სამწიგნობრო ენისა და დიალექტის მიმართების საკითხი გ.ლეონიძის შემოქმედების მიხედვით, გ.ლეონიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი-პატარძეული, 27 დეკემბერი, 2005. გამომცემლობა "უნივერსალი". თანაავტორი: ი.ვაშაკიძე.

Towards the Relation of Literary Language and Dialects According to G. Leonidze’s Creative Work, the 5th Republican Scientific Conference Dedicated to G. Leonidze, Tbilisi-Patardzeuli,  December 27, 2005. Printing House “Universal”. Co-author I. Vashakidze 

218. ქართველ მუჰაჯირთა ენობრივი და ეროვნული იდენტობის ზოგი საკითხისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ენა, ისტორია და კულტურული იდენტობა კავლასიაში. მალმოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005, 17–19 ივნისი. თანაავტორი: ნ. ფუტკარაძე.

Some Aspects of the National and Linguistic Identity of Descendants of Georgian Muhajirs, International Symposium: Language, history and cultural identities in the Caucasus. Malmo University Printing House, 2005, June 17-19. Co-author: N. Putkaradze. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmuep.mau.se%2Fbitstream%2Fhandle%2F2043%2F1770%2FLHCI_Conf.pdf%3Bjsessionid%3D01EFC24614868F605C23D56E33A14B48%3Fsequence%3D3%26fbclid%3DIwAR0RC7QgciSr5QrMofBhz_h26gWTX_OEIcb1QffTKqwhxY5E6MKu85pgBI&h=AT1zieakstch2PiweSGM_5pGHpCxIPHuor3FVC8ee3sJStHhhnGGp8uBLOxylwJG7X7vAYH7AlAM9N74_118_uAgMblythqJvqYwn9JWO8J3X8nG3J5KPaBB3E_lNaUw

219. ქართული ქრისტიანული ტერმინოლოგიის ისტორიისათვის (კურთხევა/კუერთხი), II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი, თბილისი, 2005. თანაავტორი ლ. ხაჭაპურიძე. 

Towards the Georgian Christian Terminology (Kuertkhi/Kurtkheva), scientific symposium on the theme “Christianity in our Life”, Past, Present and Future, Tbilisi, 2005. Co-author: L. Khachapuridze 

220. აკაკი წერეთელი ქართული სამწიგნობრო ენისა და ქართველური კილოების შესახებ, აკაკი წერეთლის დაბადების 165 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 15-16 დეკემბერი, 2005.

Akaki Tsereteli about Georgian Literary Language and Karvelian Dialects, republican conference on the occasion of 165th annuversary of Akaki Tsereteli, Kutaisi, December 15-16, 2005.

 

2004

221. თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004, გვ., 96-101. “ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  თანაავტორი: ე.დადიანი. მოხსენება წაკითხულია: XXII რესპუბლიკურ დიალექტოლოგიურ სესიაზე, 5-6 ნოემბერი, 2002.  

On The Questions of Prepositional Case in Modern Zan Dialects, Kartvelian Heritage, VIII, Kutaisi, 2004, pg. 96-101. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author: E. Dadiani XXII Republican Dialectology Scientific Session, Dedicated To the jubilee of Besarion Jorbenadze Tbilisi, November 5-6, 2002

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/VIII/DadianiEka1.pdf  

222. ქართული წყაროების ბუნთურქები და ამიერკავკასიის უძველესი მოსახლეობის საკითხი, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004, გვ., 218-225. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  მოხსენება წაკითხულია: არნ. ჩიქობავას სახ. ინსტიტუტის 62-ე სესიაზე. 

Bun-Turks of the Georgian Historical Sources and the Question of the Ancient Population of Transcaucasia, Kartvelian Heritage, VIII, Kutaisi, 2004, Pg. 218-225. Printing House “Kutaisi State University”. The paper was read at the session in Arn. Chikobava Institute. 

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/VIII/PutkaradzeTariel1.pdf 

223. ენისა და კილოს გამიჯვნის სამეცნიერო პრობლემის განხილვა თუ?, ენათმეცნიერების საკითხები, I, თბილისი, 2004, გვ. 182-190. ISSN 1512-04(73). გამომცემლობა "უნივერსალი". 

The Scholarly Problem of Delimiting Language and Dialect. or...? Question of Linguistics, I, Tbilisi, 2004, pg. 182-190. ISSN 1512-04(73). Printing House “Universal”. 

პირველი პირის ვ/უ ნიშნის მეტათეზისისათვის ქართველურ დიალექტებში, ქართველოლოგიური კრებული, III, თბილისი, 2004, გვ. 61-65. გამომცემლობა “ქართული ენა“. თანაავტორი: ე.დადიანი. მოხსენება წაკითხულია: XXIV რესპუბლიკურ დიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე 2004 წელს (იხ., მასალები, ქუთაისი, 2004).

Metathesis of v-/u- Subject Marker in Kartvelian Dialects, Kartvelological Collection, III, Tbilisi, 2004, pg. 61-65. Printing House “Qartuli Ena”.  Co-author E. dadiani. The paper was presented at XXIV republican dialectological scientific session in 2004. 

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html 

224. ქართველების შესახებ ინტერნეტში არსებული თურქულენოვანი ინფორმაციები, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004, გვ. 226-242. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: გ. ქამუშაძე, ე. ჭანტურიძე. 

Internet Information about Georgians in Turkish, Kartvelian Heritage VIII, 2004, pg. 226-242. Printing House “Kutaisi State University”.Co-authors: G. Kamushadze, E. Chanturudze.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/VIII/PutkaradzeTariel.pdf

225. მარგვეთი:ლიხიდან "ვიდრე ზღუადმდე" თუ ლიხიდან "ვიდრე ზღურადმდე ეგრისისა", ქართველური ონომასტიკა, II, თბილისი, 2004, გვ. 191-195. გამომცემლობა "უნივერსალი". 

Margveti: From Likhi as far as the Sea" or from Likhi to "The Sea of Egrisi", Kartvelian Onomastics, II, 2004, pg. 191-195. Printing House “Universal”.

226. კუერ-, კურთხევ-, კურთხ- ფუძეთა მიმართებისათვის, XXIV რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქუთაისი, 2004, გვ. 66. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თანაავტორი: ლ. ხაჭაპურიძე

For kuer-,kurtkhev-, kurtkh-  roots relations, XXIV republican scientific conference session materials, Kutasi, 2004, pg. 66. Printing House “Universal”. Co-author: L. Khachapuridze.

 

2003

227. აიეტის ქვეყნის შესაძლო საზღვრებისა და საერთოქართველური ენობრივი კოინეს საკითხისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალი, №7, 2003, გვ. 25-42. გამომცემლობა "ინტელექტი".

Towards the Historical Boundaries of Kolkhida Country and Common Kartvelian  Linguistic Coine, Journal of Gelati Academy of Sciences №7, 2003, pg. 25-42. Printing House "Inteleqti" https://bit.ly/3beMQbo

228. „დიდი კოლხური ცივილიზაცია“ და აიეტის ქვეყნის შესაძლო სახელმწიფო ენა, „ამირანი“ /კავკასიოლოგიის საერთაშორისო-სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე, VIII, მონრეალი-თბილისი, 2003, გვ. 115-134. ISSN 1512-0449. 

The Great Colkhetian Civilization and Possible State Language of Aeetes, „Amirani”/The bulleten of Caucasological Research Institute, VIII, Montreal-Tbilisi, 2003, pg.115-134, ISSN 1512-0449.

229. მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის პრობლემა და ქართველთა დიალექტების დაჯგუფების საკითხი, ენათმეცნიერების საკითხები, თბ., I, 2003, გვ. 119-132. ISSN 1512-04(73). გამომცემლობა "უნივერსალი". მოხსენება წაკითხულია: 2003 წლის 10-11 მაისს "ქუთაისური საუბრების მე-10 სიმპოზიუმზე (იხ. მასალები, გვ. 103-111). 

The Problem of Qualification of Related Language Units and the Question of Grou, Question of Linguistics, Tbilisi, I, 2003, pg. 119-132. Printing House “Universal”. The paper was presented at the scienticis symposium “Kutaisi Discussions” – X, May 10-11, 2003.

230. სახელის ფორმაწარმოების საკითხი ქართულში - I (თანდებულად კვალიფიკაციის კრიტერიუმისათვის), ბესარიონ ჯორბენაძისადმი მიძღვნილი კრებული (ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადებიდან 60 წლისთავზე უძღვნიან მოწაფეები), თბილისი, 2003, 120-125. გამომცემლობა "ქართული ენა".  

On the Principles for Name Formation in Georgian Language - I, (for the qualification of prepositional criteria) Collection dedicated to the 60th annuversary of Besarion Jorbenadze, Tbilisi 2003, pg. 120-125.  Printing House “Qartuli Ena”.  

ქართველთა აღმნიშვნელი ძველი და ახალი სახელები (კოლხები, კორაქსები, კოლები), ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003, გვ. 87-94. ISBN 99940-718-9-0. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

The Old and New Names for Kartvelians (Kolkhians, Koraksians, Kolians), Kartvelological Collection, II, Tbilisi, 2003, pg. 87-94. ISBN 99940-718-9-0. Printing House “Qartuli Ena”.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html

231. ქართლის საზღვრების საკითხისათვის "გიორგი მერჩულეს" მიხედვით, ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003, გვ. 95-107. ISBN 99940-718-9-0. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

The Borders of Kartli According to ‘Giorgi Merchule’, Kartvelological Collection, II, Tbilisi, 2003, pg. 95-107. Printing House “Qartuli Ena”.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html

232. მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის საკითხისათვის თანამედროვე მეცნიერებაში (ენა და კილო), ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003, გვ. 206-227. „ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. 

On the Qualification of Related Languages as Units in Modern Linguistics,  Kartvelian Heritage, VII, Kutaisi, 2003, pg. 206-227. Printing House „Kutaisi State University”.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/VII/PutkaradzeTariel.pdf

233. ქართლი - ქართველთა "ფრიადი (//მრავალი!) ქვეყნის" საერთო სახელი (რომელი ქვეყნები ითვლება ქართლად  "გრ.ხანძთელის ცხოვრების" მიხედვით?), თსუ მესხეთის ფილიალისა და გრიგოლ ხანძთელის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 17-18 აპრილი, 2003. 

Kartli – the Common Name of Many Countries of Georgians (which countries are considered to be Kartli according to Grigol Khantsdeli’s Life), IV scientific conference Tbilisi State University’s Meskheti Branch and Grigol Khandzteli’s Society, Akhltsikhe, April 17-18, 2003.

234. ქართ-, ქართუ-, ქართლ- და ქართველ- ფუძეთა მიმართებისათვის (არსებობდა თუ არა ტომი ქართი//ქართუ?), არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIV, თბილისი, 22-25 აპრილი, 2003. გვ. 68-69. გამომცემლობა "ქართული ენა"., 

To the realtion of Kart-, Kartu-, Kartl- and Kattvel- roots (Did the tribe Karti//Kartu exist?) Arn. Chikobava’s discussions, XIV, Tbilisi, April 22-35, 2003, pg. 68-69. Printing House “Qartuli Ena”.  

235. ქართველური დიალექტური ტექსტების ელექტრონული ბაზა: პრობლემები, პერსპექტივები,  ბუნებრივ ენათა დამუშავება: ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, 2003 წლის 16-18 ივნისი: კონფერენციის მასალები; თბ., 2003, გვ.36-37. გამომცემლობა „ქართული ენა“. თანაავტორი: ო. შენგელია. 

The Electronic Database of Kartvelian Dialectology Texts. Georgian language and computer technologies, June 16-18, 2003. Conference Proceedings; Tb., 2003, pg. 36-37. Printing House “Qartuli Ena”. Co-author: O. Shengelia.

236. ზოგადქართული (ქართველური) სამწიგნობრო ენისა და მეგრული კილოს მიმართების საკითხისათვის ო. ქაჯაიას მეგრულ-ქართული ლექსიკონის მიხედვით, XXIII რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 2003, გვ. 67-68. გამომცემლობა: “ქართული ენა“. თანაავტორი: ე. დადიანი.

Towards the Questions of Common Georgian (Kartvelian) Literary Language and Megrelian Dialect Correspondence According to Megrelian-Georgiaon Dictionary, works of XXIII Republican Dialectology  Scientific Session, Telavi, 2003, pg. 67-68. Printing House “Qartuli Ena”.  Co-author: E. Dadiani.

237. "მიხვევით" სიტყვის სემანტიკა და საქართველოში ბუნ-თურქთა ავტოქტონობის საკითხი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნერების ინსტიტუტის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 23-25 დეკემბერი, 2003. გამომცემლობა „უნივერსალი".

Semantic of the Word „mikhvevit” and and Issue of Autochthonity of Bun-Turks in Georgia, Arnold Chikobava Linguistic Institute 62nd scientific session materials, December 23-25, 2003. Printing House “Universal”.

238. და-/დო ზმნისწინი მეგრულში, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნერების ინსტიტუტის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 23-25 დეკემბერი, 2003. გამომცემლობა „ქართული ენა“. თანაავტორი ე. დადიანი. 

On «da-/do- » prefixes in Megrelian, Arn. Chikobava Linguistic Institute, the Materials of 62-th Scientific Session, December 23-25, 2003. Printing House “Qartuli Ena”. Co-author: E. Dadiani.

239. ფრაზეოლოგიური ერთეულებისათვის ქართველურ დიალექტებში (წინასწარი მოხსენება), ქუთაისური საუბრები, X, სიმპოზიუმის მასალები, 10-11 მაისი, 2003. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ე. დადიანი, ნ. ნაკანი, მ. ქაცარავა. 

Towards the Phrazeological Units in Kartvelian Dialects, Kutaisi Discussions”-X, Symposium materials, May 10-11, 2003. Co-authors: E. Dadiani, N.Nakani, M. Katsarava. Printing House “Kutaisi State University”. http://www.kartvelology.ge

 

2002

240. ქართველები, ზოგადქართული სამწიგნობრო ენა და ქართველთა დიალექტები (ისტორიული მიმოხილვა), ქართველური მემკვიდრეობა VI, ქუთაისი, 2002, გვ., 187-200. „ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". მოხსენება წაკითხულია: 2001 წლის 4-5 მაისს საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: `ქუთაისური საუბრები" VIII, სიმოპზიუმის თემა: საქართველო ისტორიულ ევრაზიულ სივრცეში (დიალექტოლოგიური და კულტუროლოგიური ასპექტები,  "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/VI/PutkaradzeTariel.pdf

The Georgians (Kartvelians), Common-Kartvelian Literary  Language  and Dialects  of Georgians (Kartvelians) (Historical Aspects), Kartvelian Heritage, VI, Kutaisi, 2002, pg: 187-200. Printing House “Kutaisi State University”. The full version of the particpe is pubished in Russian journal: "Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи". В 3 томах, том 3, Соликамск, 2002, стр.: 153-156. The paper was presented at the Symposium “Kutaisi Discussions” - VIII, 2001. Theme of symposium: “Georgia in historical Euro-Asian space (Dialectological and Cultural Aspects)”. Printing House “Kutaisi State University”.

241. ქართველთა დიალექტები (ისტორიული ასპექტები), კრებული “ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი“, თბილისი, 2002. გვ.112-135. გამომცემლობა „მემატიანე“. 

Kartvelian Dialects (historic aspects), Collection: “Ethnogenesis of Georgian People”, Tbilisi, 2002, pg. 112-135.Printing House “Mematiane”.

239. ქუთაისის ისტორია, მისი სახელის ვარიანტები (კუტაია, კუთაისი, კვიტაიონი, კოტაისი, კოტა, ქუთათი, ქუთეისი, ქუთეში, ქუთაშ, ქუთათისი...) და ქართველურ დიალექტთა ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II კრებული, ბათუმი, 2002. გვ. 173-185. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. შემოკლებული ვარიანტი დაიბეჭდა სამეცნიერო-პოპულარულ გაზეთ „ქართულში" (2002, №2). 

The History of  Town Kutaisi, and the Following Variants of its Name ( Kutaia, Kutaisi, Kvitaioni, Kotaisi, kota, Qutati, Quteisi, Quteishi, Qutash, Qutatisi...) and Questions of Dating and Formation of Kartvelian Dialects, II collection of Batumi Shota Rustaveli State University and Memed Abashidze scientific-research centre; Batumi 2002. pg., 173-185. Printing House „Batumi University”. Shortened version was published in the newspaper “Qartuli” (2002, №2).

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316895/1/Qartuli_N2_2002.pdf

240. რომელი ენობრივი ერთეული (კილო, კოინე, ენა) უდევს საფუძვლად ქართველთა სამწიგნობრო ენას?, ქართველოლოგიური კრებული, I, თბილისი, 2002, გვ. 75-84. გამომცემლობა "ქართული ენა".

On which Lingual Unit (Dialect, Coine, Language) is Based Georgian (resp. Kartvelian) Literary Language?, Kartvelological Collection, I, Tbilisi, 2002, pg. 75-84. Printing House “Qartuli Ena”.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Qartvelologiuri%20krebuli.html

241. სრულიად ქართლი (საქართველო) I-IV საუკუნეებში: ტერიტორია, სახელმწიფო ენა, რელიგია, თსუ მესხეთის ფილიალი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, "ახალციხე-ყარსი", 23-24 მაისი, 2002. 

The whole Kartli (Georgia) in I-IV cc.: Territory, Official Language, Religion, Tbilisi University’s Meskheti Branch, Scientific Symposium, Akhaltsikhe-Karsi, May 23-24, 2002.

242. მტკვრის ზემო წელი (კოლა) - საერთო ქართველური ენის მქონე კოლხური ცივილიზაციის უძველესი არეალი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალცხის ფილიალის III სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ჯავახეთი და არტაანი. ისტორიისა და ონომასტიკის პრობლემები, ახალციხე, 2002 წლის 10-11 იანვარი.

The Upper Range of the River Mtkavri (Kola) - Cholchian Civilization Old Areal Having the Common Kartvelian  language, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University Akhaltsikhe Branch, III scientific conference: Javakheti and Artaani. Problems of history and onomastics, Akhaltsikhe, January 10-11, 2002.

243. ქართველთა აღმნიშვნელი ზოგი ეთნონიმის წარმოქმნის ისტორიისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XIII, თბილისი, 11 ნოემბერი, 2002. გამომცემლობა “ქართული ენა“. 

On the History of Origin Some Ethnonyms Denoting Georgians, Arn. Chikobava’ s Discussions, XIII, November 11, 2002. Printing House “Qartuli Ena”.  

244. დიალექტი, უმწერლობო ენა და საერთოქართველური სამწიგნობრო ენა (მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიცირების საკითხისათვის), "ქუთაისური საუბრები", IX, სიმპოზიუმის მასალები, სიმპოზიუმის თემა: დიალექტი, ენა, კულტურა: ენობრივი (კულტურული) სისტემისა და ქვესისტემის გამიჯვნის ზოგადთეორიული პრობლემა", , ქუთაისი, 2002. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

Dialect, Unwritten Language and Common-Kartvelian Literary Language (relative linguistic unites qualification issue), “Kutaisi Discussions”-IX, Symposium Materials. Theme of Symposium: “Dialect, Language, Culture: Common Theoretical Problems of Qualifying Language (Cultural) Systems and Subsystems”. Printing House “Kutaisi State University”, 2002. 

245. საერთო მოვლენები თანამედროვე ქართველურ დიალექტებში - I (პალატალიზებული ხმოვნების ეტალონთა გაჩენისათვის ქართველთა პერცეფციულ ბაზისში), XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება ბ.ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს, თბილისი, 5-6 ნოემბერი, 2002. 

Common Phenomena in Modern Kartvelian Dialects I (on the Creation of  Standards of Palatalized Vowels in the Perceptual Bases of Georgians), XXII Republican Dialectology Scientific Session, dedicated to the 60th anniversary of Besarion Jorbenadze, Tbilisi, November 5-6, 2002.

246. ზოგადქართული (ქართველური) სამწიგნობრო ენის ქმნადობის პროცესი და ქართველთა ეთნოგენეზი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა IX სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 11-14 ნოემბერი, 2002. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"

Common-Kartvelian (Kartvelian) Literary Language Creating Process and Ethnogenesis of Georgians. Kutaisi Akaki Tsereteli State University teachers’ IX scientific conference materials, Kutaisi, November 11-14, 2002. Printing House “Kutaisi State University”.

247. არტაანი, კოლა, ჯავახეთი..., სამეციერო-საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 2002, #1 

Artaani, Koca, Javakheti…, Science Education Newspaper “Qartuli”, 2020, №1

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316894/1/Qartuli_N1_2002.pdf

248. "ერთისა ენის მქონებელნი", სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 2002, №3 

“Ertisa Enis Mkonebelni”, Science Education Newspaper “Qartuli”, 2002, №3

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316896/1/Qartuli_N3_2002.pdf

249. მესხურ და ჰერულ დიალექტთა ადგილისათვის ქართველურ სამეტყველო კოდთა სისტემაში, კრებული `ჯავახეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა), I, ახალციხე, 2002, გვ. 285-289. გამომცემლობა "მეცნიერება". თანაავტორი: ვ.კუზიბაბაშვილი. 

The Place of Meskhetian and Heretian Dialects in the Code System of the Kartvelian Speech, Collection ‘Javakheti”, Akhaltsikhe, 2002., pg. 285-289. Printing House “Metsniereba”. Co-author V. Kuzibabashvili

 

2001

250. ღვთისმსახურების ენა "ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი (სამწიგნობრო ენისა და დიალექტთა მიმართების საკითხისათვის), ქართველური მემკვიდრეობა, V, 2001, გვ., 227-242. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". შემოკლებული ვარიანტი გამოქვეყნდა პარიზში: კრებული ივერია, IV-V, 2000. მოხსენება წაკითხულია: საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: ქუთაისური საუბრები, VII, 3-5 მაისი, 2000, გვ. 117-123. სიმპოზიუმის თემა: “ღვთისმსახურება - ენობრივი და კულტურული ასპექტები”. 

The Language of Divine Service as one of the Main Factors of Granting the Unity of All the Georgians (on the correspondence of dialects and literary Language), Kartvelian Heritage, V, 2001, pg. 227-242. Printing House “Kutaisi State University”. Proceeding of the symposium “Kutaisi Discussions”, VII, Kutaisi, 2000. Theme of symposium: “Theology - linguistic and cultural aspects”. Printing House “Kutaisi State University”. 227-242 http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/V/PutkaradzeTariel.pdf 

251. შელოცვების ენა ქართველური დიალექტების მიხედვით, ქართველური მემკვიდრეობა, V, ქუთაისი, 2001, გვ. 125-130. “ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ე. დადიანი, ნ. ნაკანი და რ. ხაჭაპურიძე. მოხსენება წაკითხულია: საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: ქუთაისური საუბრები, VII, 3-5 მაისი, 2000. გვ. 63-66; სიმპოზიუმის თემა: ღვთისმსახურება - ენობრივი და კულტურული ასპექტები.

The Language of Incantations According to the Data of Dialects of the Kartvelians, Kartvelian Heritage, V, 2001, pg. 125-130. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: E. Dadiani, N. Nakani, R. Khachapuridze. Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, VII, May 3-5, 2000. Co-authors: E. Dadiani, N. Nakani, L. Khachapuridze. Theme of symposium: “Theology - linguistic and cultural aspects”. Printing House “Kutaisi State University”.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/V/DadianiEka.pdf

252. გრიგოლ დადიანი ოდიშის სამთავროს მცხოვრებთა ენის შესახებ ანუ ქართველთა ნათესაობის სამი ძირითადი ნიშანი სამას თერთმეტი წლის წინანდელი ისტორიული დოკუმენტის მიხედვით, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2001, №8 (24).

Grigol Dadiani about Odishi Principality Language and Kartvelian Kinship, thus Three Core Signs of Georgians Kinship According to the 311 Old Historic Document, scientific–education newspapet “Qartuli”, 2001, №8 (24)

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316846/1/Qartuli_N8_2001.pdf

253. სვანები სალიტერატურო ენისა და სვანური მეტყველების შესახებ (ქართველთა ეროვნულ-ენობრივი თვითმიკუთვნებულობის საკითხი), სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2001, №7.

Svans about Literary Language and Svan Speech (Kartvelian national-language Imputability Issue), scientific-education newspaper ‘Qartuli”, 2001, №7. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316844/1/Qartuli_N7_2001.pdf

254. პორტო-ფრანკოსა და თავისუფალი "ეკონომიკური ზონის" შესახებ, ანუ რატომ ან ვისგან იწირებოდა და იწირება აჭარა, საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქუჯი", 2001, №12, 19-22 მაისი

On Porto-franco and Free Economic Zone or why or who Secrifises Achara, scientific-education newspaper “Quji”, 2001, №12, May 19-22.

 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316690/1/Quji_N12_2001.pdf

255. ხევსურეთი - საქართველოს ოლიმპო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2001, №7-8

Khevsureti – Olimpo of Georgia, scientific-education newspaper Quji, 2001, №7-8.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316844/1/Qartuli_N7_2001.pdf

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316846/1/Qartuli_N8_2001.pdf

256. დიალექტი და უმწერლობო ენა (მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის საკითხისათვის), არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი,  2001. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

Dialect and Unwritten Language (Towards the Issue of Qualification of Kindred Language Units), Arn. Chikobava linguistic Institute, of the 60-th scientific session materials, Tbilisi, 2001. Printing House “Qartuli Ena”.   

257. ქუთაისის სახელის ისტორიული ვარიანტები, XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2001. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

The Historical Variants of the Name “Kutaisi”, XXI Republican Dialectology Scientific Session, Tbilisi, 2001. Printing House “Qartuli Ena”.  

258. ქართველთა დიალექტების დაჯგუფებისათვის, არნ.ჩიქობავას საკითხავები XII, 2001. გამომცემლობა „ქართული ენა“. 

Towards Grouping Kartvelian Dialects, Arn. Chikobava’s Discussions, XII, 2001. Printing House “Qartuli Ena”.  

 

2000

259. ფუტკარ- ფუძის ისტორიისათვის, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIV, თბილისი, 2000, გვ. 219-221. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

Towards the History of the Stem Putkar- Iberia-Caucasian Linguistics, XXXIV, Tbilisi, 2000, pg. 219-221. Printing House “Qartuli Ena”.  

260. საქართველოს ენობრივ-ეთნიკური სიტუაციის ისტორიული დინამიკისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა IV, 2000, გვ., 325-337. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". მოხსენება წაკითხულია: ქუთაისური საუბრები, VI, 1999, სიმპოზიუმის თემა: "ენობრივ-კულტურული სიტუაციის ისტორიული დინამიკა საქართველოში.

On the Historical Dynamics of Linguo-Ethnical Situation of Georgia, Kartvelian Heritage, IV, 2000, pg. 325-337. Printing House “Kutaisi State University”. The paper was presented: “Kutaisi Discussions” –VI, 1999. Theme of Symposium: “Historical Dynamics of Language and Cultural Situation in Georgia”.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/IV/PutkaradzeTariel.pdf

261. პალატალიზებული ხმოვნების ისტორიისათვის ქართული ენის სამცხურ-ჯავახურ დიალექტში, კრებული `მესხეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა),  ახალციხე, 2000, გვ. 194-196. გამომცემლობა 'პროგრესი". 

On the History of Palatalized Vowels in Samtskhe-Javakhian Dialect, Collection "Meskheti", (History and Modernity), Akhaltsikhe, 2000, pg. 194-196. Printing House “Progresi”.

262. ისტორიული ქრონოლოგიის ერთი საკითხისათვის (რომელ ენაზე ლაპარაკობდა აიეტი?), ქსუ ქუთაისის ისტორიის ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2000. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". მოხსენების ტექსტი დაიბეჭდა: „რომელ ენაზე ლაპარაკობდა აიეტი?“ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, №15. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316791/1/Qartuli_N15_2000.pdf

On the Chronology of One Issue of a Historic Language (Which Language Did Aiet Speak?), KSU Kutaisi Historic Institute Scientific Conference, Kutaisi, 2000. Printing House “Kutaisi State University”. Which language did Aeete speak? Scientific-education newspaper “Qartuli”, 2002, №15 

263. ქრისტეშობა (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, №17

Christmas (a word history and etimology issues), scientific-education newspaper; “Qartuli”, 2000, №17

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316799/1/Qartuli_N17_2000.pdf

264. გული (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, №14 

Heart (a word history and etimology issues), scientific-education newspaper “Qartuli”, 2000, №14

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316787/1/Qartuli_N14_2000.pdf

265. ქართული სალიტერაურო ენა - "ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, №10

Georgian Literary Language – “Of All Georgians”, The Main Factor Comprising the Unity, scientific-educational newspaper: “Qartuli”, 2000, №10 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316779/1/Qartuli_N10_2000.pdf

266. წელიწადის დროები (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, №7 

Seasons (a word history and etimology issues), Science Education Newspaper „Qartuli”, 2000, №7

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316771/1/Qartuli_N7_2000.pdf

267. საერთოეროვნული სალიტერატურო ენისა და “საშინაო" სამეტყველო კოდების მიმართების საკითხი ქართული სალიტერატურო ენისა და ქართველური დიალექტების მიხედვით (სამეტყველო კოდების იერარქიისათვის), XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ზუგდიდი, 20-21 ოქტომბერი, 2000, გვ. 102-106. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

The Issues of Relation of Common National Literary Language and the Speech Codes in Vernacular According to Georgian Literary Language and Georgian Dialects (for the Hierarchy of Speech Codes),  XX Republican Dialectology Scientific Session materials, Zugdidi, 2000, pg. 102-106. Printing House “Qartuli Ena”.  

268. ხმოვანთკომპლექსთა შედგენილობისათვის მეგრულსა და ბალსქვემოურში (კომპიუტერულ მონაცემთა წინასწარი ანალიზი), არნ. ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 12-15 დეკემბერი,  2000. გამომცემლობა "ქართული ენა"

On Composition of Vowel Complexes in Megrelian and Balsqvemouri (preliminary analysis of electronic database), 59th Scientific Session Materials of Arn. Chikobava Linguistic Institute, Tbilisi, December, 12-15. Printing House “Qartuli Ena”. 

 

1999

269. სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში (სამეტყველო კოდების შერევის ერთი ნიმუში), ქართველური მემკვიდრეობა, III, ქუთაისი, 1999, გვ.169-173. „ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On the Expression of the Allophones of Sonants in the Georgian  Capital Script (One Ppecimen of Speech Code-Mixing), Kartvelian Heritage, III, Kutaisi, 1999, pg. 169-173. Printing House “Kutaisi State University”.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/III/PutkaradzeTariel.pdf

270. ი და ჲ ბგერათა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ქართველური მემკვიდრეობა III, ქუთაისი, 1999, გვ. 174-178. ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი. მოხსენება წაკითხულია: 1998 წელს "ქუთაისური საუბრების", V სიმპოზიუმზე (მასალები, ქუთაისი, 1998, გვ. 65-67), თანაავტორები: ე. დადიანი, ნ. ნაკანი. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On the Relationship of /I/ and /J/ Allophones in Kartvelian Languages, Kartvelian Heritage, III, Kutaisi, 1999, pg. 174-178. Printing House Printing House „Kutaisi State University”. Co-authors: E. Dadiani, N. Nakani. The paper was presented in 1998, pg. 65-67, Theme of symposium: “The Problems of Code-Mixing and cultural Mosaic”; “Kutaisi Discussions” proceeding of the symposium, V, http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/III/PutkaradzeTariel1.pdf 

271. ვ, უ̂ და  უ ბგერათა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, ქართველური მემკვიდრეობა, III, ქუთაისი, 1999, გვ. 179-184. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ლ. ლომთაძე, ლ, ხაჭაპურიძე.  

ვ, უ̂ და  უ ბგერათა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, Kartvelian Heritage, III, Kutaisi, 1999, pg. 179-184. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: L. Lomtadze, L. Khachapuridze http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/III/PutkaradzeTariel2.pdf

272. Locativus exterior- ისა და Locativus-ის გამოხატვისათვის ზემოაჭარულში, ონომასტიკა II, თბილისი, 1999, გვ. 80-97. გამომცემლობა "უნივერსალი".

On Locativus exterior- ისა და Locativus  expression in ZemoAcharian, Onomastics II, Tbilisi, 1999, pg. 80-97. Printing House “Universal”.

273. ხმოვანთა განაწილება პიქტორულ ლექსიკაში, ქსუ მოამბე, ქუთაისი, 1999. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".

On Vowel Distribution in Pictorial Vocabulary, KSU Moambe, Kutaisi, 1999. Printing House „Kutaisi State University”.

274. იი >> ი პროცესისათვის ქართულში, საიუბილეო კრებული არნოლდ ჩიქობავას, ზუგდიდი, 1999. გამომცემლობა "ქართული ენა". წაკითხული მოხსენება: ეი  იი  ი პროცესისთვის თუშურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები X, თბილისი, 1999. გამომცემლობა "ქართული ენა"

On ii >>i Processes in Georgian, Anneversary Collection to Arnold Chikobava, Zugdidi, 1999. Printing House “Qartuli Ena”. Presented Paper: ee ii i Processes in Tushian, Arn Chikobava Readings, X, Tbilisi, 1999. Printing House “Qartuli Ena”.

275. ხმოვანთკოპლექსთა ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბილისი, 1999. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

Towards the Transformation of Vowel Complexes in Georgian, Linguistic Findings, VIII, Tbilisi, 1999. Printing House “Qartuli Ena”.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Saenatmecniero%20dziebani/0_A_H.html#21

276. „ქებაის" ტექსტოლოგიურ-სემანტიკური ანალიზის საკითხები, ალ.ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი III კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1999. 

The Textological-Semantic Analyze Issues of ‘Qeba’ (The Praise), dedicated to A. Orbeliani Commemoration, III Conference Materials, Tbilisi, 1999.

277. 14 აპრილი _ ქართული ენის დღე თუ საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე?, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 1999, №3 

April 14 – Date of the Georgian language or Georgian State language? Science Education Newspaper “Qartuli”, 1999, №3 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316757/1/Qartuli_N3_1999.pdf

278. ასული (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები),  სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 1999, №3 

Asuli (a female child)  - a Word History and Etimology Issues, Science Education Newspaper “Qartuli”, 1999, №3 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/316757/1/Qartuli_N3_1999.pdf

279. ი ხმოვნის კუმშვისათვის ერთი ტიპის ზმნურ ყალიბებში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 21-22 იანვარი, 1999, "მეცნიერება”

i Vowel Compression in One Verb Porms. Besarion Jorbenadze V Scientific Conference Materials, Tbilisi, January 21-22, 1999, Printing House ‘Metsniereba”.

 

1998

280. ქართველურ ენებში ე.წ. `საფეხურებრივი" უმლაუტისა და რელატიური ქრონოლოგიის ზოგი საკითხისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა, II, ქუთაისი, 1998, გვ. 255-262. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On the So Called "Gradual" Umlaut in the Kartvelian Languages and Some Problems of Relative Chronology, Kartvelian Heritage, II, Kutaisi, 1998, pg. 255-262. Printing House “Kutaisi State University”.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/II/PutkaradzeTariel.pdf.

281. ხმოვანთკომპლექსის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, თბილისი, 1998. გამომცემლობა „ქართული ენა“. 

On the Adaptation of Vowel-Complexes in Georgian, Questions of the Structure of the Kartvelian Language, VII, Tbilisi, 1998. Printing House “Qartuli Ena”.  

282. ლაბიოველარიზაციისა და პალატალიზაციის მიმართებისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი, 1998. გამომცემლობა „მეცნიერება“. 

On the relationship of Labiovelarization and palatalization. Matsne, Language and Literature Series, Tbilisi, 1998. Printing House “Metsniereba”. 

О взаимоотношений лабиовеларизаций и палатализаций. Известия Академий наук Грузии, серия языка и литературы. Тбилиси, 1998 https://bit.ly/2wwkV8e 

283. ლოკალური ბრუნვების შესახებ გეოგრაფიულ სახელებში (ზემოაჭარულის მიხედვით), ქართველური ონომასტიკა, I, თბ. 1998, გვ. 171-176. გამომცემლობა „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". 

For Paculiarities of Local Cases (based on upper Acharuli), Kartvelian Onomastics, I, Tbilisi, 1998, pg. 171-176. Printing House “Tbilisi State University”

284. ზმნის ფორმაწარმოების მოდელირებისათვის (კომპიუტერული მოდელები), ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, III, თბილისი, 1998, გვ. გამომცემლობა "ქართული ენა"

Verb Formation Model (computer modelling), Language Conseptual and Computer Models, III, 1998, Printing House “Qartuli Ena”.

285. დედაენა - სამყაროს ხედვა-აღქმის სისტემა, ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღ-ვნილი II კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998.

Mother Tongue – the System of Vision and Perception of the Universe, II Conference Materials on the Occasion of Al. Orbeliani Remembrance, 1998.

286. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული გავლენების შედეგი, `საენათმეცნიერო ძიებანი", VI, 1998.

Palatalized Vowels in Kartvelian Languages as a Result of Superstrative Influence. “Linguistic searches”, VI, 1998.

287. სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში, "ქუთაისური საუბრები - V", სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1998, გვ. 63-64. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On the Reflection of Sonants in Capital Script (On the Question of Written and Speech Codes Correspondence), “Kutaisi Discussions”-V, proceeding of the symposium, 1998, pg. 53-64. Printing House “Kutaisi State University”.

288. ბრუნვათა რაოდენობის საკითხისათვის ქართულში, ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1998, გვ. 31-32. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  

On Case Quanitity Issue in Georgian, Kutaisi university scientific session plan and thesises of papers, Kutaisi, 1998, pg. 31-32. Printing House “Kutaisi State University”. 

289. ი ხმოვნის კუმშვისათვის ერთი ტიპის ზმნურ ყალიბებში, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998, გვ. 32-33. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

On Compression of “i” in one of the Verbal Forms. B. Jorbenadze Society V scienific conference materials. Tbilisi, 1998, pg. 32-33. Printing House “Qartui Ena”. 

 

1997

290. ზოგი ტერმინის დაზუსტებისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1997. 

On Precision of Some Terms, Matsne, series of language and literature, 1997.

К уточнению некоторих терминов, Мацне, Сериа языков и литературы

291. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული გავლენების შედეგი, საენათმეცნიერო ძიებანი, VI, თბილისი, 1997, გვ. 35-37. გამომცემლობა "მეცნიერება". 

Palatalized Vowels in the Georgian Languages as the Result of Subtractive Influence, Linguistic Findings, VI; Tbilisi, 1997, pg. 35-37. Printing House “Qartuli Ena”.  

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Saenatmecniero%20dziebani/0_A_H.html#21

292. ბრუნება როგორც სახელის ფორმაწარმოების ერთ-ერთი ასპექტი, პროფესორ გიორგი როგავას საიუბილეო კრებული, თბილისი, 1997, გვ. 157-170. გამომცემლობა „ქართული ენა“. 

Case as One of the Aspects of Noun Formation, annuversary collection dedicated to Prof. Giorgi Rogava; Tbilisi, 1997, pg.157-170. Printing House “Qartuli Ena”.  

კვიც-//კიცვ- ფუძეთა მიმართებისათვის, ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, I, 1997, გვ. 7-9. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".

On the Relationships Between Kvic-||Kicv Stems, Bulletin of Kutaisi University, N I, 1997, pg. 7-9. Printing House “Kutaisi State University” 

293. ეთნოსის, ეთნონიმისა და სხვა ტერმინთა შესახებ, გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1997, 4-11 აპრილი.

About Ethnos, Ethnonyms and Other Terms, Newspaper “Literaturuli Saqartvelo”, 1997, 4-11th of April.

294. რწმენისათვის სიკვდილი, ანუ ბეთლემელი მწირის გამარჯვება, ჟურნ. "ცისკარი", №7, 1997. 

The Decease on Behalf of the Faith or the Winning of a Lonesome of Betlem, №7, Tsikari Journal, 1997

295. ეროვნული სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის კომპონენტებისათვის საქართველოში, “ქუთაისური საუბრები”, IV, სიმპოზიუმის მასალები, სიმპოზიუმის თემა:  ადამიანთა ერთობები (ეთნოსი, ერი, ტომი, თემი, გვარი) - ლინგვისტური, ეთნოლოგიური, ფოლკლორული ასპექტები, ქუთაისი, 1997, გვ. 63. თანაავტორი ზ.კიკვიძე. 

On the Components of National Sociolinguistic Profile Formula in Georgia, “Kutaisi Discussions “, IV, proceeding of the symposium. Theme of the symposium: “Unity of people (Ethnos, nation, tribe, community) - Ethnological folklore Aspects”, 1997. Co-author: Z. Kikvidze.

296. უმლაუტის სახეები ქართულში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1997, გვ. 39. ”მეცნიერება“. 

Forms of Umlauts in Georgian Language, III scientific conference of Besarion Jorbenadze’s society, plan of work and the theses of discussions, 1997, pg. 39. “Metsniereba”.

297. უ სონანტი, ვ სპირანტი  თუ ვ|უ– სონორი?, მე-17 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თელავი, 1997, გვ. 27-28. გამომცემლობა „მეცნიერება“.

U sonant, V spirant or V|U sonor?, XVII republican dialectological scientific session, Telavi 1997, pg. 27-28. Printing House “Metsniereba”.

298. ხმოვანთკომპლექსის ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,  4-7 ნოემბერი, 1997, გვ. 29-30. გამომცემლობა „მეცნიერება“.

On the Transformation of Vowel-Complexes in Georgian Language, Linguistic Institute, 56th scientific conference, 1997, pg 29-30. Printing House “Metsniereba”.

299. ორბელიანები და საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, ალექსანდრე ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997, გვ. 65-72. გამომცემლობა "ლომისი". 

Orbelians’ and Caucasian Politics of Georgia, the materials of the first scientific conference (collection of articles); 1997, pg. 65-72. Printing House “Lomisi”.

300. სახელის ფორმაწარმოების მოდელირების პრინციპებისათვიხ ქართულში, საერთაშორისო კონფერენცია: "ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები", თბილისი, 1-3 ივლისი, 1997. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

On the Pattern Principles of Name Formation in Georgian Language, international conference: computerized and conceptual models of a language ,Tbilisi,  July 1-3, 1997. Printing House “Qartuli Ena”.  

თანამედროვე ქართული ენის სამეტყველო ბგერათა სპექტრული ანალიზისათვის - I, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბილისი, 1997. გამომცემლობა "ქართული ენა". 

On the Spectral Analysis of Georgian Modern Speech Sounds - I; Arnold Chikobava Discussions, IX, 1997. Printing House “Qartuli Ena”.  

 

1996 წელი

301. მეფუტკრეობის ლექსიკა ქართველურ ენებში, ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 1996, გვ. 167-172. თანაავტორი ლ. ლომთაძე. „ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. მოხსენება წაკითხულია საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: ქუთაისური საუბრები, III, 2-3 მაისი, 1996, გვ. 63-66. სიმპოზიუმის თემა: ღვთისმსახურება - ენობრივი და კულტურული ასპექტები.

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/I/LomtadzeLili.pdf.

Apiculture Vocabulary in the Kartvelian Languages, Kartvelian Heritage, I, Kutaisi, 1996, pg. 167-172. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author: L. Lomtadze. The papers was presented at the symposium in Kutaisi, “Kutaisi Discussions” - III, May 2-3, 1996. Theme of symposium: "Questions of Kartvelian Dialectology, Ethnology and Folklore"; Printing House “Kutaisi State University”.

სუპერსტრატისა და ენობრივი თვითიმუნიზაციის საკითხისათვის (პალატალიზებული ხმოვნები ქართულში), ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, I, 1996, გვ. 21-25.  "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On Superstratum and Linguistic Self-Immunization (Umlaut Vowels in Georgian), Bulletin of Kutaisi University; 11, 1996, pg. 167-171. Printing House “Kutaisi State University”.  

302. მოტივაცია, როგორც ენათა ნათესაობის ერთ-ერთი ასპექტი, ქართველური მემკვიდრეობა,  I, ქუთაისი, 1996, გვ. 246-252. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".

Motivation as One of the Aspects of Language Kinship, Kartvelian  Heritage, II, Kutaisi, 1996, pg. 246-252. Printing House “Kutaisi State University”. http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/I/PutkaradzeTariel.pdf

303. ხვლიკ-, სლიკვ- ფუძეთა ისტორიისავის, საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბილისი, 1996, გვ. 267-271. "მეცნიერება".

On khvlik- svlik- roots history, Linguistic findings, V, Tbilisi, 1996, “Metsniereba”, pg.267-271. Printing House “Metsniereba”.

http://www.ice.ge/new/?mode=i&p=pages/inst/GAMOCEMEBI/Saenatmecniero%20dziebani/0_A_H.html#21

ვერ ავტვირთე, რადგან ვერ გავიგე კონფერენცია ჩატარდა თუ...

304. ტოპონიმთა კლასიფიკაცია მოტივაციის მიხედვით (ოკრიბის მასალები), ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 1996, გვ. 16-25. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორი: დ. ბაკურაძე. 

The Classification of Place Names According to their Motivation (Okriba Materials), Kartvelian Heritage I., Kutaisi, 1996, pg. 16-25. Printing House “Kutaisi  State University”. Co-author: D. Bakuradze

http://ejournals.atsu.ge/Kartvelology/issues/I/BakuradzeDarejan.pdf

305. ენობრივი პოტენცია და რედუქციის საკითხები ქართულში, კრებული: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, თბილისი, 1996, გვ. 150-154. გამომცემლობა “მეცნიერება”

Linguistic Potence and the Problem of Reduction in Georgian, Collection: Questions of the Structure of the Kartvelian Languages, VI, Tbilisi, 1996, pg. 150-154. Printing House “Metsniereba”.

306. სიბილანტთა რამდენი რიგი უნდა აღდგეს საერთოქართველურში?, პროფესორ გიორგი როგავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1996, გვ. 23-24. გამომცემლობა "მეცნიერება".

How Many Sibilant Raws Should Restore in Common-Kartvelian? Scientific session on the occasion of 90th anniversary of Professor Guram Rogava, working plan and paper thesises, Tbilisi, 1996, pg. 23-24. “Metsniereba”. 

307. ლაბიალიზაციისა და უმლაუტიზაციის მიმართებისათვის (ხევსურულის, მოხეურისა და ინგილოურის მასალების მიხედვით), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, VII, თბილისი, 1996, გვ. 32-33. „მეცნიერება“.

On the Relationship of labialization and umlautization  (based on Khevsuruli, Mokheuri and Ingilouri materials), Arnold Chikobava readings, VII, Tbilisi, 1996, pg. 32-33. “Metsniereba”.

308. ერის სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის აგებისათვის, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, 24-25 ოქტომბერი, 1996. "მეცნიერება". თანაავტორი: ზ.კიკვიძე

On Construction of Sociolinguistic Formula of Nation, republican dialectological scientific session, working plan and thesises, October 24-25, 1996. Printing House “Metsniereba”. Co-author: Z. Kikvidze.

309. ივ.ჯავახიშვილი და ქართველური დიალექტოლოგიის საკითხები, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო სესია, 24-25 სექტემბერი, 1996, გვ. 267-271. ეძღვნება აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორი: მ. ქაცარავა. 

Iv. Javakhishcili and Kartvelian Dialectology Issues, Kutaisi Akaki Tsereteli State University cross university scientific session, October 24-25, 1996, pg. 267-271. Dedicated to the 120th annuversary of Ivane Javakhishvili, working plan and thesises, Tbilisi. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author: M. Katsarava.

310. "უმლაუტიანი ხმოვნების" ფორმირებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV საენათმეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1996, გვ. 123. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

Vowels with Umlaut Formation in Georgian Dialects.  Kutaisi Akaki Tserteli State University, IV linguistic conferebce, Kutaisi, 1996, pg.123. Printing House “Kutaisi State University”.

311. ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და თეზისები,  ეძღვნება აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს, 12-15 ნოემბერი, 1996. გამომცემლობა ”მეცნიერება"

On the Nessesity of One Yerminology, 55th scientific sesson plan and thesises of Arn. Chikobava linguistic institute, dedicated to 120th anniversary of Acad. Iv. Javakhishvili. November 12-15, 1886, Printing House “Metsniereba”.

 

1995

312. "ბაბილონის გოდოლი" ენობრივი თვალსაზრისით, “განთიადი", 1995, №1-2

Tower of Babel from a Linguistic Point of View, “Gantiadi”, 1995, №1-2

313. რწმენისათვის სიკვდილი ანუ ბეთლემელი მწირის გამარჯვება, ჟურნალი“განთიადი"; 1995, №9-10.  

The decease on Behalf of the Faith or the Winning of a Lonesome of Betlem, Gantiadi Journal, 1995, №9-10.

314. უმლაუტის არტიკულაციური და პერცეფციული ბაზისის საკითხისათვის ქართულ ენაში, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995. გვ. 35-36

On Articulative and Perceptive Basis Issue of Imlaut, 54th scientific session working plan and paper thesises of Arn. Chikobava Linguistic Institute, Tbilisi, 1995, pg. 35-36.

315. ამირანი - გმირი თუ ღვთაება? საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ორგანიზებული 34-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, , 17-19 მაისი, 1995.

Amirani – the Hero or the Deity? 34th republican scientific conference materials of language and literarure department folklore coordination board of Georgian Science Academy, May 17-19, 1995.

316. ჲ/ი, ვ/უ, ჲუ/უჲ/უი, ო/უე... ბგერითი სეგმენტების მიმართებისა და გამოსაქვეყნებელ დიალექტურ ტექსტებში მათი დაფიქსირების პრობლემა, რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი, „ქუთაისური საუბრები", II, ქუთაისი, 9-12 მაისი, 1995. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: რ. შეროზია, ნ. ნაკანი, ე. დადიანი

On j/i, v/u, ju/ui, o/oe…Sound Segment Relationship and their Fixing Problem in Dialectal Texts. Scientific republican conference, “Kutaisi Discussions”, II, Kutaisi, May 9-12, 1995. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: R. Sherozia, N. Nakani, E. Dadiani.

317. დიალექტური ტექსტების დანართის-დღესასწაულთა კალენდრის, კომენტარების, ლექსიკონის, საძიებლების შედგენის პრინციპები, რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი, "ქუთაისური საუბრები", II, ქუთაისი, 9-12 მაისი, 1995. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ლ. ხაჭაპურიძე, ლ. ლომთაძე

Principles of Composing Holiday Calendars, Comments, Vocabularies and Contents as an Attachement of Dialectal Texts, scientific republican conference, “Kutaisi Kutaisi Discussions”, II, Kutaisi, May 9-12, 1995. Printing House “Kutaisi State University”. Co-author: L. Lomtadze.

318. ზანურ-სვანური დიალექტური ტექსტების სამწიგნობრო ენაზე თარგმანების პრინციპები, რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი "ქუთაისური საუბრები", I, მუშაობის გეგმა და მოხსენების ძირითადი პროსპექტი, ქუთაისი, 13-14 მაისი, 1994. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა", თანაავტორები: ე. დადიანი, ნ. ნაკანი

Translation Principles of Svan-Zan Dialectal Texts into Literary Language, scientific republican conference: “Kutaisi Discussions”, I,  working plan and main prospect of the paper, Kutaisi, May 13-14, 1994. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: E. Dadiani, N. Nakani.

319. დიალექტური (რესპ. ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული) მასალების გამოცემის პრინციპები, რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი „ქუთაისური საუბრები", I, მუშაობის გეგმა და მოხსენების ძირითადი პროსპექტი, ქუთაისი, 13-14 მაისი, 1994. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". თანაავტორები: ლ. ლომთაძე, ლ. ხაჭაპურიძე

Principles of Publishing Dialectal (Folkloric, Ethnographic) Materials, scientific republican conference “ Kutaisi Discussions”, I, working plan and main prospect of the paper,Kutaisi, May 13-14, 1994. Printing House “Kutaisi State University”. Co-authors: L. Lomtadze, L. Khachapuridze.

 

1993

320. ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებაში ეტაპების გამოყოფის მიზანშეწონილობის შესახებ, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1993, გვ.38-41. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On Rationality of Saparation Steps in Georgian Literary Language Development, scientific conference working plan and paper thesises dedicated to 60th anniversary  of Kutaisi State University, Kutaisi, 1993, pg. 38-41. Printing House “Kutaisi State University”. 

 

1992

321. СVС/СС სტრუქტურის სახელურ ფუძეთა და MVС/С ტიპის სუფიქსთა ურთიერთმიმართების შესახებ, მე-14 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, ქუთაისი, 1992, გვ. 37-39. "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 

On CVC/CC Structural Noun Roots and MVC/C Type Syffixes interrelation.14th republican dialectological scientific conference, working plan and thesises, Kutaisi, 1992, pg. 37-39. Printing House “Kutaisi State University”

 

1991

322. *ღურუ> ღრუ, *ყურუ> ყრუ... ტიპის პროცესებისათვის ქართულში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 1991. გვ. 65-79. გამომცემლობა: „მეცნიერება“.

*ghuru> ghru, *kuru> kru...Type Processes in Georgian, Etimological Findings, Tbilisi, 1991, pg., 65-79. Printing House “Metsniereba”.

 

1990 წელი

323. საერთოქართველური ა-ს ზანური რეფლექსები, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, XVII, თბ., 1990, გვ.24-27. გამომცემლობა: „მეცნიერება“.

Reflexes of the Common-Kartvelian *a in Zan. ANNUAL of Ibero-Caucasian Linguistics, Tbilisi, 1990, p. 24-27. Printing House “Metsniereba”.

 

1989

324. -კენ თანდებულის ისტორიისათვის, იკე, XXVIII, თბილისი, 1989, გვ. 164-171. გამომცემლობა: „მეცნიერება“. მოხსენება წაკითხულია 1987 წელს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა კონფერენციაზე (იხ., თეზისები; თბილისი, 1987, გვ. 17-18)

On the History of -ken Prespositional Case, Ibero Caucasian Linguistics, XXVIII, Tbilisi, 1989, pg. 164-171. Printing House “Metsniereba”. The paper was presented at the young scholar’s conference in Linguistic Institute, 1987, pg. 17-18.  

К истории послелога - ken, ИКЯ, XXVIII, Тб., 1989 ст. 172. 

 

1988

325. ომონიმთა აღრევის ერთი შემთხვევისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი, 1988, №4. გვ. 153-157. გამომცემლობა: „მეცნიერება“.

One Сase of Homonym Mingling, Matsne, session of language and literature, Tbilisi, 1988, №4, pg. 153-157. Printing House “Metsniereba”.

326. ასიმილაციის ერთი სახეობა ქართულში (სამპყრობილე, ტუნჩი, სტუმბრები, კამბეჩი, საგზალი-საგძალი, საბზელი, საბძელი, რისკი-რიცკი, წისქვილი-წიცქვილი, პენსიე-პენციე), არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები,  27-30 ივნისი, 1988. გვ. 20-21.

One Type of Assimilation in Georgian (Sampkrobile, Tunchi, Stumbrebi, Kambechi, Sagzal-Sagdzali, Sabzeli, Riski-Ritski, Tsisqvili-Tsitsqvili, Pensie-Pentsie), thesises of scientific conference of Arn. Chikobava linguistic institute for aspirants and young scholars, June 27-30, 1988, pg. 20-21.

327. ჭორ-//ჭოლ- ძირის შემცველი ფუძეები ქართულსა და ზანურში, მე-19 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და თეზისები, თბილისი, 1988. გვ. 64-65.

Chor-//chol – root Modifier Roots in Georgian Language and Zan dialect, 19th republican dialectological scientific conference session working plan and thesises, Tbilisi, 1988, pg. 64-65. 

 

1987

328. რიცხვში შეთანხმების საკითხები ქართული ენის გურულ დიალექტში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 1987, ტ. 125, №3, გვ. 653-655. გამომცემლობა: „მეცნიერება“.

An Issue of Agreement in Number in Georgian Language and Gurian dialect, SMAM, 1987, V. 125, №3, pg. 653-655. Printing House  “Metsniereba”.

329. მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნებისათვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს დიალექტებში (აჭარულში, გურულში, მესხურ-ჯავახურში, იმერხეულში), აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, VI, თბილისი, 1987, გვ.16-27. გამომცემლობა: „მეცნიერება“. რეზიუმე რუსულ ენაზე, გვ. 28. მოხსენება წაკითხულია: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციაზე (იხ. თეზისები, თბილისი, 1985, გვ.28-29).

Cases of defining and defined in the South-West Georgian Dialects (Adjara, Guruli, Meskhet-Javakheti, Imkhoruli), Sectional Vocabulary of the Adjarian Dialect, VI, Tbilisi, 1987, pp.16-27. Printing House “Metsniereba”. Abstract in Russian, pg. 28. The  paper was presented at the scientific conference of postgraduate students and young scientists at the institute of linguistics (see Theses, Tbilisi, 1985, pp. 28-29).

330. სპირანტთა აფრიკატიზაციის შესახებ ქართული ენის სამხრეთ-დასავლურ კილოებში გურულის მონაცემთა მიხედვით, მე-9 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1987.

Affrication of Spirants in South-West Dialects of Georgian Language Based on Gurian materials, 9th republican dialectological session, working plan and paper thesises, Tbilisi, 1987.

 

1986

331. სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურის, იმერხეულის) მიხედვით, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სესია, 1986, №3. მე-7 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1985. გვ. 39-41. რეზიუმე რუსულ ენაზე, გვ. 133-139. გამომცემლობა: „მეცნიერება“.

On Forming Noun Plural Case in Sourthern-Westerns Dialects of Georgian Language (based on Acharian, Gurian, Meskhur-Javakhian, Imerkhevian), Matsne, Language and Literature Session, 1986, №3. VII Republican Daielctological Session, working plan and paper thesises, Tbilisi, 1985, pg. 39-41. Russian Resumes, pg. 133-139. Printing House “Metsniereba”. https://bit.ly/2QG5GjV

332. სახელის ფორმაწარმოება -ზე თანდებულით სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურისა და იმერხეულის) მიხედვით, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 19-21 მარტი, 1986.

Noun Formation According –ze Preposition in Sourthern-Western Dialects of Georgian Language (based on Acharian, Gurian, Meskhur-Javakhian and Imerkhevian), Linguistic Institute Scientific Conference of Aspirants and Young Scholars, Working Plan and Paper Thesises, Tbilisi, March 19-21, 1986.

333. ხმოვანფუძიან სახელთა დაბოლოების საკითხისათვის ქართული ენის სამხრეთ-დასავლურ დიალექტებში, მე-8 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, სოხუმი, 1986.

On the Issue of Nouns Ending on Vowel-Roots in South-West Dialects of Georgian Language, VIII Republican Dialectological Session, Working Plan and Paper Thesises, Sokhumi, 1986.

 

1985

334. -ან ფორმანტის შესახებ ერთი ტიპის სახელებში, ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მე-17 რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1985, გვ. 42.

On -an Formant in One Types of Nouns, Batumi Niko Berdzenishvili Scientific-Research Institute XVII Republican Scientific Conference Session, working plan and paper thesises, Batumi, 1985, pg., 42.